Друштвено пољопривредно производно трговинско предузеће „Понишавље“ основано је 1963. године као Пољопривредна задруга „Бела Паланака“ са седиштем у Белој Палaнци. Настала је спајањем Земљорадничких задруга на подручју општине Бела Паланка. Пољопривредној задрузи 1971. године припојило се

Угоститељско предузеће „Ремизијана“ и од следеће 1972. године престаје самостално да постоји и послује у саставу Пољопривредно индустријског комбината „Бела Паланка“. Законом о удруженом раду 1976. године у Комбинату се формирају основне организације удруженог рада: Исхрана, Ремизијана, Нишава, Стандард и Заједничка служба. Пољопривредном комбинату „Бела Паланка“ 1980. године припојена је Основна организација удруженог рада „Извори“ која је издвојена из састава Сложене организације удруженог рада Агроиндустријског комбината „Ниш“, Радна организација „Ангропромет“. Од јануара 1986. године ООУР „Извори“ и ООУР „Стандард“ спајају се и сачињавају ООУР „Промет“, предмет делатности трговина на велико и мало. Законом о предузећима 1990. године ООУР „Промет“ издваја се из састава Радне организације Пољопривредноиндустријског комбината „Бела Паланка“ и трансформише се у посебно предузеће под именом Трговинско предузеће „Промет“. Године 1994. предузеће мења име у Друштвено пољопривредно производно трговинско предузеће „Понишавље“. Предузеће се бавило пољопривредом, ловом и шумарством, производњом прехрамбених производа пића и дувана, трговином на велико и мало.

Покренут је стечајни поступак 20. јуна 2005. године, а завршен је 4. марта 2009. године. 

Фонд је преузет 2009. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 310).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1966–2005, 10 књига и 8 кутија списа (2,15 m).

Књиге 1966–2002:

• Деловодни протоколи 1966–2000, 9 књ.

• Матична књига службеника 1990–2002, 1 књ.

Списи 1973–2005.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора, Радничког савета и пословођа продавница; документа о упису у судски регистар предузећа; нормативна акта; правилнике; персонална досијеа радника; платне спискове, завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.