Архивска грађа

Данас се у Историјском архиву у Пироту налази грађа 329 фондова и 6 збирки у укупној дужини од 1518 дужних метара у временском раздобљу од 1842–2015. године. Најстарији оригинални документ, који се чува у Архиву је Хиландарско писмо Пироћанцима из 1842. године. Архивска грађа писана је на српском језику, мањи део на бугарском језику, али се могу фрагментарно пронаћи и документа на црквено-словенском, оријенталним језицима као и на француском, италијанском, енглеском и немачком језику.
Архивску грађу чине изворни и репродуковани писани, штампани, цртани, компјутеризовани, фотографисани, филмовани, микрофилмовани, фонографисани или на други начин забележени документарни материјал од посебног значаја за науку и културу који је настао радом државних органа и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, политичких организација и њихових органа, установа и других организација, верских заједница, као и појединаца, без обзира на то кад је и где настао и да ли се налази у установама заштите или ван њих.
Регистратурски материјал чине списи, компјутерски, филмски или видео записи; слике у покрету, текстови и снимци телевизијских програма, фотографски и фонографски снимци и на други начин састављени записи и документи; књиге и картотеке о евиденцији тих списа, записи и документи, текстови и снимци радио програма, као и микрофилмови о њима, примљени и настали у раду државних органа и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, установа, других организација и верских заједница док су од значаја за њихов текући рад или док из тог материјала није извршено одабирање архивске грађе у складу са одредбама овог закона.
Архивска грађа коју на разне начине преузима Архив смештена је и чува се у архивским депоима. Архивски депои од укупно 500 m² заузимају две, металним вратима издвојене, просторије од по 250 m² које се налазе на оба спрата архива.
На основу критеријума за категоризацију архивске грађе у Архиву се налази грађа од изузетног значаја и великог значаја. Фондови од изузетног значаја су: Начелство Oкруга пиротског, Окружни народни одбор Пирот и Матичне књиге венчаних, рођених и умрлих. Као обавештајна средства за грађу у Архиву служе: сумарни инвентари, Пописи архивске грађе фонда, белешке о фондовима као и књиге из фондова (деловодни протоколи, уписнице, регистри). Сређена и обрађена архивска грађа доступна је свим заинтересованим корисницима у приватно-правне, научно-истраживачке, образовне и друге сврхе. Поступак за издавање потврда и уверења у приватно-правне сврхе регулисан је законом. Процедура о начину коришћења архивске грађе у научно-истраживачке сврхе прописана је Правилником о коришћењу архивске грађе у Историјском архиву у Пироту.