О НАМА

Историјски архив у Пироту је институција културе која се бави пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала на територији града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка.
Oснован је са циљем да заштити архивску грађу и регистратурски материјал, или како је тада формулисано, да би се стало на пут даљем пропадању и уништавању архивске грађе, односно пронашла заостала архивска документа из предратног периода, макар и фрагментарног карактера. Народни одбор Среза Пирот дао је предлог Среском већу о оснивању Државне архиве Среза Пирот. Веће је усвојило предлог о оснивању Архива и на седници одржаној 14. новембра 1956. године донело решење о оснивању Архиве са седиштем у Пироту. Државна архива Среза Пирот основана је са задатком да прикупља историјско-архивски материјал, да сређује прикупљени материјал и да га научно обрађује, да омогућује коришћење архивског материјала лицима која имају интересе за то, да се стара о заштити и чувању историјско-архивског материјала и да врши све друге радње у вези са прикупљањем и обрадом историјско-архивског материјала. 

Делатност архива
Основна функција Архива односи се на заштиту архивске грађе, под којом подразумевамо изворни или репродуковани, писани, штампани, фотографисани, фонографисани, филмовани или на било који други начин забележени документарни материјал трајне друштвене(посебно научне, културне и историјске) вредности, без обзира на време настанка.
Упркос богатој историји Србија има релативно скромно архивско благо, поготово из даље прошлости. Доласком Турака прекинут је развој средњовековне Србије. Током вишевековног ропства уништен је вредан документарни материјал (рукописи, повеље, књиге), док се само мали преостали део склањао по црквама и манастирима. Кореспонденција је вршена од стране турске власти и искључиво на турском језику. Тек са ослобођењем Србије почиње стварање нове документације, која је нажалост у ратним сукобима бива десеткована. Територија Пиротског округа је имала гору судбину, када је у питању архивска грађа. Ослобођена је од Турака тек 1877. године, од када почиње званична коренсподенција на српском језику. Да трагедија буде већа побринула се непријатељска војска, која је у три наврата упадала на територију округа и уништавала све забележено на српском језику. Архивска грађа пре Другог светског рата сачувана је само у фрагментима. Остало је само оно мало документарног материјала који су сачували појединци стављајући главу у торбу, архивска грађа прикупљена из других установа заштите или документа која су доспела у Архив путем откупа или поклона. Историјски архив у Пироту врши заштиту архивске грађе и документарног материјала на територији града Пирота и општина Димитровград,  Бабушница и Бела Паланка.

Делатност се одвија преко следећих одељења:
— Одељења за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала  ван Архива
— Одељења за заштиту  архивске грађе у Архиву (депо)
— Одељења за сређивање и обраду архивске грађе
— Одељења за кутурно-просветну и информативну делатност
— Одељења општих послова (директор и рачуновођа)