Oдељење сређивања и обраде архивске грађе

Сређивање архивске грађе је посао којим се архивској грађи утврђује стално место у оквиру једне целине — изворне или успостављене.
Сређивање и обрада фондова обавља се у самом  Архиву. Архивски фондови и збирке,  изузев мањег броја фондова, сређени су по архивистичким принципима и смештени су архивске кутије (регистратурске јединице).
Избор начела за сређивање — принцип провенијенције, ако је канцеларијско пословање уредно вођено — да су формирани предмети, да су евидентирани по књигама, да имају регистратурске ознаке, ако нема књига да је могуће по ознакама реконструисати фонд.
Већина је сређена по принципу слободне провинијенције или тематски, а у оквиру теме хронолошки.  Принцип слободне повенијенције (најчешће примењиван) поштује јединство и границе фонда, али не и регистратурско пословање — код фондова код којих канцеларијско пословање није исправно, није у потпуности вођено. За све сређене фондове и збирке урађени су сумарни инвентари и попис архивске грађе фонда.

Контакт мејл одељења за сређивање грађе: sredjivanje@arhivpirot.rs.