Сељачка радна задруга „Нови Живот“ основана 1949. године са седиштем у селу Доњи Стрижевац. Основало је 16 домаћинстава и 120 чланова, а на основу одобрења Министарства пољопривреде Народне Републике Србије и Среског Народног одбора у Бабушници. 

Основана је да би заједничким средствима за производњу и заједничким радом организовала задружно газдинство и планском производњом и високом продуктивношћу рада на основу примене савремене науке и технологије, повећала приносе и остварила бољи и културнији живот у селу. Органи задруге су: Скупштина, Управни и Контролни одбор.

Задруга је ликвидирана 1953. године.

Фонд је преузет 1959. године записником од Александра Мијалковића бившег благајника Задруге (Књига пријема бр. 42).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949–1953, 4 књиге  и 1 кутију списа (0,23 m).

Књиге 1949–1953:

• Деловодни протоколи 1949–1953, 2 књ.

• Књига земљишних удела и потраживања чланова за унето земљиште 1949–1953, 1 књ.

• Књига обрачуна са задругама 1949–1952, 1књ.

Списи 1949–1953.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина и Управног одбора, записник о извршеној ревизији утрошеног кредита; месечне извештаје о стању и раду; правила Сељачке радне задруге; расписе и упутства са другим установама и државним органима; уговоре о обавезној испоруци робе, уговоре о купопродаји житарица; документа о биљној и сточној производњи, житну карту; годишње закључне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.