Сељачка радна задруга „Први Мај“ основана 1949. године са седиштем у селу Извор у Срез лужнички. Основало  је 16 домаћинстава и 95 чланова на основу одобрења Министарства пољопривреде НР Србије.

Основана је да би заједничким средствима за производњу и заједничким радом организовала задружно газдинство и планском производњом и високом продуктивношћу рада на основу примене савремене науке и технологије, повећала приносе и остварила бољи и културнији живот у селу. Органи задруге се: Скупштина, Управни и Контролни одбор.

Задруга је ликвидирана 1953. године.

Фонд је преузет 1960. године записником од Среског савеза Земљорадничких задруга Бабушница (Књига пријема бр.132).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949–1953, 2 књиге и 1 кутију списа (0,18 m).

Књиге 1949–1952:

• Деловодни протокол 1949–1952, 1 књ.

• Књига земљишних удела и потраживања чланова за унето земљиште 1949, 1 књ.

Списи, 1949–1953:

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора, записнике о инспекцијском прегледу задруге, записнике о земљишту које домаћинства уносе у задругу; дописе и упутства са другим установама и државним органима; правилник о раду задруге; годишње планове рада задруге, план развоја сточарства; месечне табеларне прегледе трудодана; приступне изјаве задругара; годишње закључне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.