Сељачка радна задруга „Слога“ основана је 1949. године са седиштем у селу Враниште. Основана је на основу одобрења Министарства пољопривреде, сектор задругарства. Задруга је формирана на молбу старешина 41 домаћинства из села Враниште који су унели 259,89 хектара земље. Циљ задруге је повећање приноса, смањење трошкова производње и повећање прихода.

Органи Задруге су Скупштина, Управни и Контролни одбор.

Задруга је ликвидирана 1953. године.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему грађе (Књига пријема бр. 152).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949–1953, 9 књига и 2 кутије списа (0,42 m).

Књиге 1949–1953:

• Деловодни протоколи 1949–1953, 2 књ.

• Књига потраживања чланова за унети инвентар и производе 1949–1952, 1 књ.

• Књига земљишта 1949–1951, 1 књ.

• Књига хартија од вредности 1949–1951, 1 књ.

• Књига готовине код Народне банке 1950–1953, 1 књ.

• Књига радних дана 1949–1950, 1 књ.

• Књига обрачуна са задругарима 1949–1951, 1 књ.

• Књига радне стоке 1949–1952, 1 књ.

Списи 1949–1953.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштине, Управног и Контролног одбора, записнике о земљишту које домаћинства уносе у задругу; извештаје о стању пољопривредних машина и оруђа, месечне извештаје о производњи; расписе и упутства са другим установама и државним органима; годишње планове производње, планове развоја сточарства и сточарских производа, план агротехничких мера; уговоре о купопродаји производа, уговоре о размени непокретног имања; спискове чланова задруге за разне принадлежности, спискове задругара који су унели земљу и стоку у задругу, списак задругара којима су издаване разне намернице; приступне изјаве и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.