Стрелачка ћурчијска прерађивачка задруга основана је на оснивачкој скупштини 15. децембра 1946. године са седиштем у селу Стрелац. Задруга се бавила израдом предмета од коже. Примљена је у чланство Главног задружног савеза Србије 28. децембра 1946. под рег.бр. 1301. Органи задруге су: Скупштина, Управни и  Надзорни одбор. 

Није познато када је ликвидирана.

Фонд је преузет 1957. године записником од Историјског архива Ниш (Kњига пријема бр. 137).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946–1951, 1 кутију списа (0,10 m).

Списи 1946–1951.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора; месечне извештаје о раду, извештаје о стању и раду; расписе и упутства са Главним савезом земљорадничких задруга и државним органима; годишње планове производње; спискове особља задруге, спискове сировина за рад, спискове утрошеног материјала; платне спискове и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.