Набављачка, прерађивачка и потрошачка казанџијска, лимарска плехарска и калајџиска занатска задруга основана је 1945. године са седиштем у Пироту. Задруга се бавила оправком и репарацијом свих врста бакарних и плеханих судова, као и њиховом израдом. Органи задруге су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Пословођа. Задруга је ликвидирана 1961. године.

Фонд је преузет  без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 97).

Фонд је сачуван фрагментарно. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

 За период до 1945. године не постоји документација.

Садржи грађу за период 1945–1961, 4 књиге и 2 кутије списа (0,23 m).

Књиге 1945–1951:

• Деловодни протоколи 1946–1951, 2 књ.

• Списак задругара 1945–1946, 1 књ.

• Исплатна листа 1948–1950, 1 књ.

Списи, 1945–1961:

Грађа садржи: записнике са седница скупштина; годишње извештаје о раду задруге, извештаје Контролног и Управног одбора; коресподенцију са другим установама и државним органима; правила задруге, тарифни правилник; организационе планове, двогодишњи план радне снаге и кадрова, месечни план производње; спискове задругара, спискове радника, спискове сировина и материјала и готове робе, спискове машина и алата; статистику; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајно средставо: сумарни инвентар.