Акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину „Инекс-Ангропромет“ основано је 1954. године као Трговинско предузеће индустријском робом на велико и мало „Ангропромет“ са седиштем у Пироту. Основни задатак овог предузећа био је снабдевање земљорадничких задруга и других трговинских предузећа на мало  робом широке потрошње, углавном на територији Среза нишавског. Пословање поменутом робом углавном је реализовало преко своја три магацина све до 1957. године, да би му септембра било припојено Трговинско предузеће „Тргопромет“ из Пирота са стовариштима у Димитровграду и Бабушници. Након извршене економске анализе Народног одбора општине Пирот и ставом Трговинске коморе за укрупњивање трговине, „Ангропромету“ се припајају: 15. новембра 1959. године Трговинско предузеће за промет нафте и нафтних деривата, 1. априла 1962. године Трговинско предузеће  „Мерино“, 1. јула 1962. године Трговинско предузеће „Огрев“ и Занатска набавно-продајна задруга, на крају, 1. јануара 1963. године Трговинска предузећа „Нишава“ и „Напредак“.

Либерализацијом спољнотрговинског промета и оживљавањем привредно-економских односа са суседним земљама, предузећу је омогућено да се бави увозом и извозом у малограничном промету. Тако је 1963. године основана посебна пословна јединица у саставу предузећа, а касније и сектор за увоз и извоз, због чега оно исте године мења назив у „Ангропромет“ трговинско предузеће на велико и мало, увоз-извоз.

У наредном периоду предузеће није остало имуно на друштвене токове који су имали утицаја на његову организацију. Усвајањем Амандмана на Устав од 1967. и 1971. године, дошло је до организовања основних организација. На тај начин 1973. године постаје Трговинска Радна организација увоз-извоз „Ангропромет“ удруженог рада, састављена од ООУР-а: Прехрана, Метал, Нафтоградња, Аутосервис, Увоз-извоз, и Заједничке службе. Касније се испоставило да овако уситњени организациони делови у форми основних организација не могу опстати, па је 1978. године дошло до нових организационих промена. Организоване су три основне организације и то „Нишава“ за продају робе на мало, „Ангроимпекс“ за продају робе на велико увоз-извоз и „Аутосервис“, као и Радне заједнице за обављање заједничких послова. Касније је „Аутосервис“  припојен „Нишави“ и престаје да постоји као основна организација.

Према Закону о друштвеном капиталу из 1989. године на основу којег су предвиђене поделе и продаја интерних деоница, предузеће је трансформисано у Акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину „Инекс-Ангропромет“.

Покренут је стечајни поступак 5. октобра 2009. године и још је у току.

Фонд је преузет 2015. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 400).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинцијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1954–2009, 11 књига и 19 кутија списа (4,65 m).

Књиге 1954–2003:

• Деловодни протоколи 1965–2003, 4 књ.

• Матичне књиге радника 1954–1971, 7 књ.

Списи 1957–2009.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштине, Радничког савета, Управног одбора, колегијума, записнике комисије за радне односе; годишње извештаје о пословању; нормативна акта; уговоре о пословно техничкој сарадњи, уговоре о куповини локала, уговоре о набавци робе; статистику; персоналана досијеа радника; завршне рачуне, картоне личних доходака, обрасце М4, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.