Стамбено комунално предузеће основано је 1965. године као Предузеће за газдовање стамбеним зградама и комуналну делатност у Пироту са седиштем у Пироту. Основна делатност предузећа била је да управља и одржава стамбене зграде, станове и пословне просторије, као и да се бави њиховом куповином; вршила је надзор над изградњом објекта, давала на коришћење и убирала станарину и закупнину, уређивала градско земљиште за стамбену, комуналну и другу изградњу, одржавала, реконструисала и изграђивала путеве IV реда. Раднички савет је 1970. године донео одлуку о промени назива у Стамбено комунално предузеће. Стамбено предузеће 1974. године као радна организација у свом саставу има основне организације удруженог рада: основна организација удруженог рада Стамбена јединица „Солидарност“, основна организација удруженог рада за грађевинарско-занатске услуге и високоградњу „Сервис“ и основна организација удруженог рада за изградњу и одржавање улица и путева „Нискоградња“.

Због недостатка архивске грађе не може да се прати даљи развој предузећа.

Стечајни је поступак покренут 1. јула 2015. године, и још је у току. 

Фонд је формиран у Архиву разграничењем из фонда Дирекција за изградњу општине Пирот (Књига пријема бр. 311).

Фонд је делимично преузет. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Део фонда налази се код творца архивске грађе.

Садржи грађу за период 1965–1974, 17 кутија списа (1,70 m).

Списи 1965–1974.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора, Радничког савета, Збора радних људи, колегијума, записнике комисије за пријем на рад; годишње извештаје о раду, извештаје о извршењу плана рада нерешених и решених предмета, извештаје о управљању зградама; нормативна акта; имовинско правна документа; грађевинску документацију, уговоре о купопродаји станова; персонална досијеа радника; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.