Навип Акционарско Друштво Београд–Земун, Навип –„Виновоће“, Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу безалкохолних пића Пирот, основано је 1952. године на иницијативу Среског савеза земљорадничких задруга Пирот као Среска виноградарско-воћарска задруга за Срез Пирот. Након деценије рада издвајају се три производне целине и то: подрум и прерада грожђа, пунионица сокова и пољопривредно-воћарска производња и плантажа. Задруга је 1958. године припојена Пословном савезу за виноградарство и воћарство. У наредном периоду назив предузећа мењао се више пута, најпре је 1960. године Специјализовано предузеће за откуп, прераду и промет воћа и грожђа на велико „Виновоће“ Пирот. Наредне 1961. године мења назив у Пољопривредни комбинат за воћарство и виноградарство Пирот, а од 1969. године Пољопривредни комбинат „Виновоће“ Пирот. Од 1973. године носи име Прехрамбено предузеће  „Виновоће“ Пирот.

Током 1974. године долази до интеграције са предузећем „Навип“  Београд–Земун и послује најпре као ООУР, а затим и као Радна Организација и погон у саставу Сложене организације удруженог рада „Навип“ Београд–Земун. Погон „Виновоће“ Пирот постаје 1996. године Друштво са ограниченом одговорношћу у саставу Акционарског друштва „НАВИП“ Београд–Земун. Последња промена имена извршена је 1996. године, а пуни назив фирме гласи НАВИП Акционарско Друштво Београд–Земун, НАВИП–Виновоће“, Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу безалкохолних пића, Пирот. Скраћени назив фирме је „НАВИП–Виновоће“, ДОО, Пирот. Основна делатност овог друштва је прерада и конзервисање воћа и поврћа, односно производња сокова. Споредне делатности које су заступљене у овом друштву су производња воћа, продаја сопствене робе на велико и мало, транспорт робе. Као допунска делатност заступљено је пуњење винског и јабуковог сирћета које се пуни у некадашњем винском подруму на мини линији. У другој половини 1999. године набављена је линија за сок у тетрапак амбалажи. Од 2001. године због финансијских проблема производња је престала.

Одбачен је предлог за отварање стечаја 24. јануара 2003. године.

Фонд је преузет 2015. године записником од радника предузећа (Књига пријема бр. 388).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру тема хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1957–2008, 6 књига и 15 кутија списа (6,90 m).

Књиге 1958–2008:

• Деловодни протоколи 1990–2008, 4 књ.

• Матичне књиге радника 1958–2006, 2 књ.

Списи 1957–2007.

Грађа садржи: записнике са седница Радничког савета, Пословног одбора, Збора радних људи, записнике са седница Комисије за радне односе, записнике о инспекцијском прегледу предузећа; извештаје о раду Радничког савета, годишње извештаје о пословању; решења о упису у судски регистар предузећа; нормативна акта; годишње планове продаје; имовинско правна документа; уговоре о пословно техничкој сарадњи са другим установама и предузећима; персонална документа; картоне личних доходака  и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.