Друштвено предузеће дрвни комбинат „Полет“ основано је октобра 1945. године као Столарско машинска радионица са седиштем у Пироту. Производило је грађевинску столарију, школски и кухињски намештај и поправљало пољопривредне машине. У фебруару 1946. године прераста у Државну окружну столарско-машинскобраварску радионицу. Машинска радионица издвојила се 1948. године и формирала предузеће „Сарлах“. Столарска радионица у производњу уводи најпре радио, а затим и телевизијске кутије и прераста у Столарско предузеће „Полет“. Касније мења име у Фабрика телевизорских и радио кутија и намештаја „Полет“, али се не може утврдити када је дошло до те промене. Од 1958. године у састав Фабрике улази Шумска управа Дирекције шума и у њој остаје до априла 1961. године када се издваја и постаје самостална. На основу економског елабората о потреби интеграције „Старе планине“ и „Полета“ дошло је до спајања ова два предузећа 1. јануара 1963. године у новоформирано предузеће Дрвни комбинат „Полет“.

 Новоформирано предузеће сачињавали су фабрика радио и ТВ кутија, примарне прераде и намештаја. Дрвни комбинат „Полет“ удружио се са Индустријом столова „Пирот“ 1981. године и на тај начин образовале су Радну организацију Дрвни комбинат „Полет“ Пирот, све до 1995. године када се Индустрија столова „Пирот“ одвојила и постала самостално правно лице. 

 Од 1989. године носи назив Друштвено предузеће за производњу и промет намештаја Дрвни комбинат „Полет“ са потпуном одговорношћу–Пирот. Скупштина Друштвеног предузећа на својој седници од 7. новембра 1997. године донела је одлуку да предузеће послује под називом Друштвено предузеће за производњу и промет намештаја Дрвни комбинат „Полет“. 

Покренут је стечајни поступак 28. марта 2005, а завршен је 23. априла 2010. године. 

Фонд је преузиман 1983. године записницима од управе Дрвног комбината „Полет“ и 2007. године од стечајног управника (Књига пријема бр. 153 и 220).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–2007, 66 књига и 104 кутије списа (14,34 m).

Књиге 1945–2007:

• Деловодни протоколи 1956–2005, 16 књ.

• Матичне књиге 1945–2007, 9 књ.

• Регистар радника, 1 књ.

• Књига радника за уплату доприноса 1996–2005, 1 књ.

• Књига прегледа друштвених станова 1993, 1 књ.

• Студије развоја Дрвног комбината Полет, 11 књ.

• Књиге обрачуна резултата пословања 1998–2001, 4 књ.

• Књиге завршних рачуна 1959–2001, 13 књ.

• Регистри запослења и престанка радног односа, 8 књ.

• Књиге основних средстава, 2 књ.

Списи 1950–2007.

Грађа садржи: записнике са седница Управног, Извршног органа, Радничког савета, Збора радних људи, синдиката, записнике о извршеним прегледима; годишње извештаје о пословању и раду предузећа, извештаје предузећа о потребама за радницима; решења о упису у судски регистар предузећа и продавница; нормативна акта; годишње планове производње; имовинско правна документа, грађевинску докуменатцију; уговоре о стамбеним кредитима; персонална досијеа радника; документацију из стечаја; завршне рачуне, обрачуне укупног прихода, обрасце М4, платне спискове, картоне личних доходака и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.