Друштвено предузеће конфекција „Свобода“ основано је 1952. године као Државна кројачка градска радионица „Свобода“ са седиштем у Димитровграду. Радионица врши услуге у вези са израдом одеће и друге кројачке услуге. Након само неколико месеци постојања припојиле су јој се постојеће занатске радионице и тиме је прерасла у Општу градску занатску радионицу за израду одеће, обуће, кожуха и прераду меса „Свобода“, а већ 1954. године преимењује се у Занатско предузеће „Свобода“. Као таква остала је да послује до 1960. године, када је напустила мануфактурни начин производње и прешла на индустријски под називом Индустријско предузеће конфекције „Свобода“. Предузеће се 1974. године конституише као Радна организација конфекције „Свобода“ и у свом саставу има ООУР „Младост“ производњу и ООУР „Будућност“ трговине и Радну заједницу заједничких служби. На основу Самоуправног споразума о промени у организовању Радне организације 1989. године мења назив у Предузеће Конфекције „Свобода“. Под овим називом послује до 1998. године када мења име у Друштвено предузеће конфекције „Свобода“.

Предузеће се бавило производњом одеће, тепиха и прекривача за под, трговином на мало текстилом, одећом, металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање, трговином на велико хемијским производима, порцуланом, стакларијом, лековима, бојама, зидним тапетима и средствима за чишћење.

Покренут је стечајни поступак 22. априла 2004. године, а завршен је 18. јула 2008. године.

Фонд је преузет 1989. године записником од управе предузећа и 2007. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр.154 и 213).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1952–2005, 3 књиге и 28 кутија списа (16,53 m).

Књиге 1952–2001:

• Матичне књиге службеника 1952–2001, 3 књ.

Списи 1963–2005.

Грађа садржи: записнике са седница Управног, Извршног одбора, Радничког савета и Збора радних људи, записнике о инспекцијском прегледу продавница; нормативна акта; прегледе и планове пословања предузећа; грађевинску документацију; уговоре о купопродаји пословних просторија, уговоре о организовању и стручном оспособљавању радника; персонална досијеа радника; платне спискове, обрасце М4 и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.