Срески савез земљорадничких задруга Среза пиротског Пирот основан је 1946. године као Пиротска среска земљорадничка набављачко продајна задруга са седиштем у Пироту. Наредне 1947. године на скупштини представника задруга променио је назив у Срески савез земљорадничких задруга. Основан је са задатком да организује и обједињује рад земљорадничких задруга и води политику задругарства на подручју среза, да се бави развојем задругарства и трговине преко задруга или својих предузећа, врши промет пољоприврдних производа откупљених од задругара, а исте снабдева индустријском робом, оспособљава стручни кадар за рад у задругама, пружа помоћ у планирању и извршавању планираних задатака.

Основни савези земљорадничких задруга за Срез нишавски, димитровградски и лужнички су 1955. године донели одлуку о спајању наведених савеза у један основни који ће носити назив Срески савез земљорадничких задруга Среза пиротског  Пирот. 

Одлуком скупштине Среског савеза земљорадничких задруга Среза пиротског у Пироту од 17. децембра 1959. године Срески савез у Пироту припаја се Савезу земљорадничких задруга Среза Ниш у Нишу.

Фонд је преузиман 1960. и 1963. године записницима од управе Задруге (Књига пријема бр. 92).

Фонд је непотпун и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1946–1959, 14 књига и 47 кутија списа (4,35 m).

Књиге 1947–1957:

• Деловодни протоколи 1947–1953, 10 књ.

• Матичне књиге 1947–1957, 4 књ.

Списи 1946–1959.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Управног одбора; годишње извештаје о раду земљорадничке задруге, извештаје о откупу и расподели откупљених пољопривредних производа, извештаје о инспекцијском прегледу задруга, извештаје о стању вишкова и мањкова; расписе и упутства главног савеза, других установа и државних органа; планове откупа робе; уговоре између земљорадничке задруге и привредних предузећа о набавци робе; спискове задругара, спискове радника и намештеника, спискове пољопривредних газдинстава, спискове расподеле артикала; статистику; персоналну документацију; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе фонда и деловодни протоколи.