Трговинска комора Среза Пирот основана је 3. августа 1952. године као Реонска трговинска комора са седиштем у Пироту. Основана је на основу Закона о занатству НР Србије, а на иницијативу Иницијативног одбора Среског народног одбора у Пироту. Комора је имала надлежност у срезовима белопаланачком, лужничком, димитровградском, нишавском и граду Пироту. Од 1954. године носи назив Трговинска комора Среза Пирот.

Пиротско трговачко удружење постојало је још у периоду између два рата, међутим, подаци о његовом оснивању нису познати, а од архивске грађе сачувано је само неколико књига које су припојене фонду. За време окупације у Другом светском рату удружење је било под бугарском управом.

Задаци коморе били су рад на унапређењу организације и пословања својих чланова у погледу њихове трговинске делатности, да својим члановима даје савете, мишљења и обавештења о појединим трговинско-правним, економско-финансијским и другим привредним питањима, да представља и заступа интересе трговаца пред државним органима као и према привредним организацијама, да се стара о стручном усавршавању особља запосленог на пословима трговинске делатности путем организовања течаја, семинара и др.

Трговинска комора имала је и своје органе као што су: скупштина, управни и надзорни одбор као и Суд части.

Трговинска комора Среза Пирот престала је са радом 1962. године када је ушла у састав Привредне коморе у Нишу.

Фонд је преузиман 1963. и 2008. године записницима од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр.133, 295).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Грађа ван граничних година творца фонда припада Пиротском трговачком удружењу.

Садржи грађу за период 1929–1962, 13 књига и 19 кутија списа (1,77 m).

 Књиге 1929–1962:

• Деловодни протоколи 1952–1962, 5 књ.

• Регистар трговинских предузећа са подручја коморе у Пироту 1953–1955, 1 књ.

• Регистар ученика у трговини 1954–1961, 1књ.

• Регистри полуквалифиованих, квалификованих и висококвалификованих радника у трговини 1960, 3 књ.

• Матична књига Трговинске коморе 1952–1959, 1 књ.

• Књига записника са полагања стручног испита за квалификоване раднике 1958, 1 књ.

• Списак чланова Трговинске коморе 1952–1958, 1 књ.

• Књига позива Пиротског трговачког удружења 1929–1941, 1 књ.

• Главна књига 1945, 1 књ.

• Благајнички дневник 1932–1936, 1 књ.

Списи 1952–1962.

Грађа садржи: записнике са седница секција и управних одбора, оснивачка акта; извештаје предузећа о пословању, извештаје по анкети о стању и проблемима на тржишту; расписе и упутства других установа и државних органа; правила трговачких предузећа и радњи; упитнике о попису кадрова у трговини; статистику; персонална документа; платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.