Привредна банка у Пироту основана је 1926. године са седиштем у Пироту.  Банка је основана као Акционарско друштво. Органи банке су: Управни одбор, Надзорни одбор и Збор Акционара. За време свог постојања није мењала име. Престаје са радом 8. априла 1941. године окупацијом Пирота од стране Бугарске. Коначно је ликвидирана након ослобођења 1947. године.

Фонд је преузет 1957. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 2).

Фонд је непотпун и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1926–1940, 26 књига и 4 кутије списа (1,38 m).

Књиге 1926–1937:

• Дневници 1926–1936, 3 књ.

• Књиге обавеза 1929–1934, 2 књ.

• Пописи меница 1928–1935, 2 књ.

• Роковници 1927–1930, 1 књ.

• Књига месечних стања 1926–1934, 1 књ.

• Књиге благајне 1926–1937, 16 књ.

• Књига потписа, 1 књ.

Списи 1926–1940.

Грађа садржи: записнике са седница Збора акционара; извештаје Управног одбора; коресподенцију са другим установама и државним органима; правила Привредне банке; судску документацију, личне податке о дужницима и јемцима; спискове акционара, спискове депонованих акција; рачун благајне, стање Привредне банке на крају године, партијалне изводе, признанице, задужење благајне и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.