Царибродска банка основaна је 1922. године као акционарско друштво са седиштем у Цариброду (Димитровграду), одобрењем министра трговине и индустрије бр. 5496 од 21. децембра 1921. године, а законом о акционарским друштвима, члан 5 и 9 одобрено је оснивање ове банке. Основана је у циљу јачања трговине, привредног напретка и кредита у Цариброду и Срезу царибродском. Оснивачи су били браћа Џаџић, Тодор Брзак и другови. За време свог постојања није мењала име. Престаје са радом 8. априла 1941. године окупацијом Цариброда (Димитровграда) од стране Бугарске. Коначно је ликвидирана након ослобођења 1948. године.

Фонд је преузет 1957. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр.7).

Фонд је непотпун и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда. Фонд садржи грађу на српском и бугарском језику.

Садржи грађу за период 1922–1948, 53 књиге и 5 кутија списа (2,10 m).

Књиге 1922–1948:

• Деловодни протокол 1946–1948, 1 књ.

• Преписи меница 1922–1932, 3 књ.

• Књиге обавеза, 2 књ.

• Дневници 1922–1948, 4 књ.

• Главне књиге 1922–1948, 3 књ.

• Књиге шкаденције 1928–1941, 3 књ.

• Књига залога 1925–1938, 1 књ.

• Књиге благајне 1922–1933, 19 књ.

• Књиге дужника 1929–1938, 2 књ.

• Књига улога на штедњу 1922–1940, 1 књ.

• Књиге текућих рачуна 1922–1940, 3 књ.

• Књиге акционара, 3 књ.

• Књиге биланса 1925–1941, 3 књ.

• Књига сталне штедње 1932, 1 књ.

• Књига разних особа 1932–1940, 1 књ.

• Експедициона књига 1926–1941, 1 књ.

• Књига благајничког ликвидационог одбора 1947–1948, 1 књ.

• Књига емпења 1932–1939, 1 књ.

Списи 1922–1948.

Грађа садржи: записнике са седница скупштина акционара; извештаје надзорног одбора, годишње извештаје банкарских предузећа по билансу; коресподенцију са другим установама и државним органима; правилнике; решења Среског суда у Цариброду по спору око дуга повереника, документацију ликвидационог одбора; списак депонованих признаница за збор акционара, списак дужника замљорадника, спискове акционара, спискове депонованих акција; статистику; декларације о кретању робе под дистрибуцијским системом, пријаве за државни порез, завршни биланс, калкулације и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.