Грађанска-занатска задруга за кредит и штедњу Цариброд основана је 1927. године са седиштем у Цариброду (Димитровграду). На основу грађе није могуће пратити историјат творца фонда. Није познато када је ликвидирана.

Фонд је преузет 1957. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 9)

Фонд је непотпун и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда. Фонд садржи грађу на српском и бугарском језику.

Садржи грађу за период 1927–1943, 4 кутијe списа, (0,37 m).

Списи 1927–1943.

Грађа садржи: изјаве задругара о ступању у чланство подружине; коресподенцију са Главним савезом занатских задруга, Народном банком Краљевине Југославије, Занатском банком Министарством финансија и других установа и државних органа;  молбе задругара за зајам, судску документацију; спискове задруга који имају течуће рачуне код Грађевинско-занатске задруге, спискове извршених уплата; признанице, менице, гарантна писма; закључне рачуне и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.