Гимназија Пирот почела је са радом 11. октобра 1879. године, када је само годину дана раније основана Трговачко-занатлијска школа, трансформисана у нижу (четири разреда) гимназију и звала се Пиротска гимназија реалка са седиштем у Пироту. Од 1881/82.  носи назив Пиротска нижа гимназија, а од 1884/85. њен званични назив био је Краљевско-српска нижа гимназија пиротска. Од 22. фебруара 1899. тај се назив изменио у Краљевско-српска гимназија Св. Саве у Пироту или Гимназија Светог Саве у Пироту. За све то време она се увећавала до осморазредне, пуне гимназије, што је била само четири године, да би се опет свела на четвороразредну. Од школске 1904/05. по други пут постаје виша, али само до шест разреда. Као таква, значи непотпуна, под називом Пиротска гимназија, она ће постојати до 1915. године. До краја 1918. године Пирот је био под бугарском окупацијом, а Гимназија је претворена у бугарску школу. Између два светска рата радила је као осморазредна и са устаљеним именом Државна реална гимназија у Пироту. И Други светски рат Гимназију је претворио у средство бугаризације Пиротског округа. По ослобођењу Гимназија наставља свој рад као Државна мешовита (реална) гимназија 1944/45. до 1947/48. У школској 1948/49. је  Државна потпуна  мешовита  гимназија, 1949/50, Потпуна мешовита гимназија, а 1950/51. Потпуна мушка и Потпуна женска гимназија. Наредне школске године, 1951/52. нижи разреди преведени су у основну школу, што значи да у гимназији остају разреди од V до VIII и она се до 1953/54. назива Виша мешовита гимназија. Школске 1954/55. године од ње су створене Прва и Друга виша мешовита гимназија, које трају и следеће школске године, а 1956/57. и 1957/58. је Виша мешовита гимназија. Од 1958/59. носи назив Гимназија и разреди се  надаље броје од I до IV, а од 2. септембра 1964.  устаљује се назив Гимназија „Предраг Костић“. После реформе из 1977/78. школа постаје Образовно васпитна организација усмереног образовања „Предраг Костић“. Струке и занимања за пиротску Гимназију биле су: правна и биротехничка струка са занимањима: техничар за управне послове и техничар за послове радних послова; математичко-техничка струка са занимањима: програмер и оператер на рачунару; природно-техничка струка са заминањима: лаборантски техничар за физику, техничар за органску хемију, техничар за неорганску хемију и техничар за биохемију и молекуларну биологију. Од школске 1983/84 добија и дрвопрерађивачку струку са трећим степеном и занимање столар.

Школске 1987/88. године усмерено образовање се трансформише, укидају се заједничке основе и омогућава ученицима опредељење за струку и занимање од првог разреда. Према новом концепту гимназија у Пироту уписује ученике у оквиру следећих струка и образовних профила: Културолошко-језичка струка, образовни профил – инокореспондент-сарадник, четврти степен; Природно-математичка струка, профила –  математичко-програмерски сарадник, четврти степен и сарадник у природним наукама, четврти степен; Електро-техничка струка, два профила –  електротехничар аутоматике, четврти степен и електро-маханичар погона, трећи степен.

 Решењем Привредног суда у Нишу од 18. маја 1994. године извршена је промена имена у Гимназија у Пироту и под тим називом ради и данас. Школа има друштвено-језички смер и природно математички смер.

Фонд је преузиман 1963, 2000, 2007, 2008. и 2009. године записницима од школске управе (Књига пријема бр.138, 176, 211, 228, 313).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Фонд је категорисан у групу архивске грађе од  великог значаја.

Садржи грађу за период 1896–2003, 285 књига и 163 кутије списа (28,24 m).

Књиге 1940–2003:

• Деловодни протоколи 1945–1959, 17 књ.

• Уписнице, главне књиге и матичне књиге ученика 1940–1991, 64 књ.

• Књиге завршних испита 1951–1980, 5 књ.

• Главни протоколи испита зрелости 1944–1956, 3 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1946–2003, 192 књ.

• Болесничке књиге 1945–1956, 4 књ.

Списи 1896–2000.

Грађа садржи: записнике са седница Школског одбора и Савета 1945–1996,  Наставничког савета 1945–1956, Наставничког већа 1954–1976, записнике са седница Испитног одбора Нижег течајног испита 1946–1951, Вишег течајног испита 1945–1980, записнике са полагања поправних, ванредних и завршних испшита, записнике са седница стручних актова; годишње извештаје о раду школе 1896–1998, извештаје о успеху ученика;  расписе и упутства Министарства просвете и среског одбора; нормативна акта; годишње планове и програме рада 1947–2000; уговоре о коришћењу и купопродаји станова; документацију у вези са уписом ученика; статистику; персонална документа; дипломе и признања, фотографије; буџете, завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписнице.