Конкурс за избор директора Историјског архива у Пироту

 

На основу члана 48 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05. 61/05, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 35 и 36 Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. 6/20 и 47/21) и члана 23 Статута Историјског архива у Пироту, Управни одбор Историјског архива у Пироту на састанку дана 23.6.2022. године донео је:

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПИРОТУ

За избор кандидата за директора утврђују се следећи услови:

 

 • Висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена – дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије, или специјалистичке академске студије, или високо образовање на основним академским студијама у трајању од најмање четири године)
 • Да има најмање 5 година радног искуства у архивистичкој струци
 • Да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности.
 • Да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора
 • Држављанство Републике Србије

 

Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе:

 

 • Предлог програма рада и развоја Архива за период од четири године;
 • Диплому кандидата о стеченој стручној спреми;
 • Радну књижицу или други доказ о радном искуству;
 • Биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
 • Уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
 • Уверење да кандидат није правоснажно осуђиван;
 • Уверење о држављанству Републике Србије;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Фотокопију личне карте;

Докази се прилажу у оригиналу или овереној копији.

Пријава са доказима о испуњености услова се подноси поштом или лично на адресу: Историјски архив у Пироту, Српских владара 130, 18300 Пирот, са назнаком „За конкурс“ у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене или непотпуне пријаве се неће разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити позивом на бројеве телефона: 010/310592 или 010/310952.

Стране