Monthly Archives: јул 2022

Конкурс за избор директора Историјског архива у Пироту

 

На основу члана 48 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05. 61/05, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 35 и 36 Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. 6/20 и 47/21) и члана 23 Статута Историјског архива у Пироту, Управни одбор Историјског архива у Пироту на састанку дана 23.6.2022. године донео је:

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПИРОТУ

Continue reading