Дирекција за изгрању општине Пирот формирана је 1974. године као Самоуправна интересна заједница становања Општине Пирот са седиштем у Пироту. Одлуком Скупштине Општине Пирот из 1989. године мења назив у Друштвени фонд за градско грађевинско земљиште, у чијем саставу је био и Фонд за локалне и некатегорисане путеве.  Његова основна делатност је била организовање наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта од привреде и становништва, изградња и одржавање објеката од општег интереса који имају функцију на нивоу града, припрема и комунално опремање земљишта, изградња комуналних објеката, уређење земљишта за друге инвеститоре. Задатак Фонда за локалне и некатегорисане путеве била је изградња и одржавање мреже локалних и некатегорисаних путева на територији општине. Одлуком Скупштине Општине Пирот од 28. децембра 2011. године основано је Јавно предузеће под називом Дирекција за изградњу општине Пирот. Основни циљ је обједињавање коoрдинација послова и реализације стратешког развоја општине и ефикасна реализација дугорочних и актуелних пројеката и питања од интереса за град, месне заједнице и грађане. Изградња улица и локалних путева, њихово редовно одржавање, уређење и коришћење грађевинског земљишта, израда архитектонско-грађевинских пројеката и одржавање јавне расвете неки су од послова поверених Дирекцији.

Фонд је преузет 2009. и 2014. године записницима од управе Дирекције (Књига пријема бр. 311, 366).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције, урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1974–2011, 18 књига и 60 кутија списа (15,14 m).

Књиге 1979–1990:

• Деловодни протоколи 1979–1990, 18 књ.

Списи 1974–2011.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Управног и Извршног одбора; статуте, самоуправне споразуме, правилнике; уговоре о пословно техничкој сарадњи; грађевинску документацију; статистику; персонална досијеа радника; материјал у вези са изградњом станова солидарности, документа у вези са купопродајом станова у друштвеној својини; завршне рачуне, финансијску документацију и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.