Самоуправна интересна заједница основног образовања и васпитања, културе, физичке културе и информисања основана је 25. марта 1967. године као Општинска заједница образовања са седиштем у Пироту. Заједницу чине школе и друге установе за образовање и васпитање, радне и друге самоуправне организације и удружења грађана са територије тадашње општине Пирот. Основни задатак заједнице је јачање друштвених односа у образовању и јачању његове материјалне базе и повезивања образовања са осталим делатностима у друштву. Самоуправним споразумом децембра 1974. године оснива се Самоуправна интересна заједница основног образовања, затим Самоуправна интересна заједница културе и Самоуправна интересна заједница физичке културе. Здруживањем ових самоуправних интересних заједница Самоуправним споразумом 1986. године настала је Самоуправна интересна заједница основног образовања и васпитања, културе, физичке културе и информисања. Заједницу оснивају као даваоци услуга, преко својих организација и заједница, радни људи у организацијама чијом се делатношћу задовољавају заједничке потребе у основном образовању, култури, физичкој култури и информисању на подручју општине Пирот.

Доношењем Закона о друштвеним делатностима заједница је престала са радом 31. марта 1990. године, а њена права, обавезе и имовину преузели су фондови при општинским органима управе.

Фонд је преузет 2006. године записником од Скупштине Општине Пирот (Књига пријема бр. 204).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1967–1990, 20 књига и 92 кутије списа (7,93 m).

Књиге 1967–1990:

• Деловодни протоколи 1967–1990, 20 књ.

Списи 1967–1990.

Грађа садржи: записнике са седница скупштина и Управног одбора; решења о оснивању и регистрацији; извештајe о раду; програме и планове рада; самоуправне споразуме, статуте, друштвене договоре; персоналну документацију; статистику; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи.