Скупштина општине Димитровград основана је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор Цариброд са седиштем у Цариброду, Среза царибродског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Паскашија, Градиње, Бачево, Лукавица, Сливница и Петрлаш.

Од 1946. године мења назив у Месни народни одбор Цариброд. Указом Владе Народне Републике Србије од 27. фебруара 1950. године Цариброд је преименован у Димитровград. Од 1952. године носи назив Народни одбор општине Димитровград и обухватао је насељена места Димитровград, Бачево, Градиње, Лукавица, Паскашија, Петрлаш, Прача, Сливница.

Законом из 1957. године општина обухвата насељена места: Бански Дол, Барје, Бачево, Било, Бребевница, Верзар, Врапча, Гојин Дол, Горња Невља, Градиње, Грапа, Гуленовци, Димитровград, Доња Невља, Драговита, Жељуша, Лукавица, Мазгош, Мојинци, Одоровци, Паскашија, Планиница, Поганово, Прача, Петрлаш, Пртопопинци, Радејна, Скривеница, Сливница, Смиловци.

Народни одбор општине Димитровград 1959. године је припојен Срезу нишком, а од 1963. године носи назив Скупштина општина Димитровград.

Према Решењу о систематизацији од 24. 8. 1955. године Народни одбор општине Димитровград имао је следеће организационе јединице: Одељење за општу управу и буџет, Одељење за привреду и комуналне послове, Управу прихода, Биро за пословање рада, Судију за прекшаје и три месне канцеларије.

На основу Уставних промена из 1963. године Народни одбор општине Димитровград носи назив Скупштина општине Димитровград. За вршење послова управе Скупштина општине образује Секретаријате: Секретаријат за општу управу и друштвене службе, Секретаријат за привреду и финансије и Народну одбрану. У посебне органе управе спадали су: Судија за прекршаје, Јавно правобранилаштво, Дисциплински суд, Месне канцеларије и Геодетска управа.

Оваква организација рада Скупштине општине Димитровград остала је до уставних промена Републике Србије 1974. године. Скупштина општине је највиши орган власти у оквиру права и дужности општине. Скупштину општине сачињавају Веће удруженог рада које има 30 делегата, Веће месних заједница са 20 делегата и Друштвено-политичко веће са 20 делегата. Колегијални извршни орган Скупштине општине је Извршни савет. За вршење послова управе у оквиру права и дужности Општине, оснивају се општински секретаријати (одељења) и други општински органи управе. Општински органи управе су: Секретаријат за општу управу и друштвене службе, Секретаријат за привреду, Одељење за народну одбрану, Служба друштвених прихода и Општинска геодетска управа.

Скупштина општине Димитровград ради и данас.

Фонд је преузиман 1957. и 2009. године записницима од Скупштине општине Димитровград (Књига пријема бр. 317).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар; у свежњевима је грађевинска документација.

            Садржи грађу за период 1944–1981, 204 књиге, 382 кутије списа и 126 свежњева (58,05 m).

Књиге 1947–1981:

• Деловодни протоколи 1950–1970, 6 књ.

• Именици – регистри 1969, 1980, 4 књ.

• Старатељске књиге 1947–1956, 6 књ.

• Књиге закључених усвојења 1947–1971, 3 књ.

• Књиге престалих усвојења 1954–1970, 2 књ.

• Прегледи пријава о евидентирању непокретне имовине грађана 1974, 2 књ.

• Евиденција о издатим радним књижицама 1953–1955, 1 књ.

• Уписници у првостепени управни поступак 1968–1969, 2 књ.

• Уписник предмета о управном поступку 1957–1968, 1 књ.

• Уписници предмета о прекршајима 1960–1981, 15 књ.

• Именици-регистри о прекршајима 1975–1976, 2 књ.

• Сумарници поседованих листова, 160 књ.

Списи 1944–1981.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора, Збора бирача, записнике о усвојењу; извештаје о раду институција; анализе и информације о друштвено-економској структури, стању привреде, пољопривреде, сточарства; анализа о привредним кретањима, школству, здравственој и социјалној заштити; документација о раду привреде, установа, трговинских, угоститељских и занатских радњи; правила и правилнике општинских фондова, предузећа, установа, земљорадничких задруга, самосталних радњи; материјале о месном самодоприносу, о изградњи привредних објеката, имовинско правне односе, уговоре о купопродаји, грађевинске и употребне дозволе, пројектну документацију; пријаву и одјаву радњи; доделу и изузимање земљишта; статистику; персоналну документацију,  кадровску евиденцију; стамбене кредите, буџет, завршне рачуне, инвалидске додатке и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.