Срески школски надзорник са седиштем у Пироту био је просветни референт среског начелника. Однос школског надзорника према управном апарату у Краљевини Југославији произишао је из односа утврђеног још у школском закону Краљевине Србије од 1904. године и Закона о народним школама из 1929. године. Школски надзорник вршио је стручни и инструктивни надзор над свим народним школама у повереном му срезу. Њега је постављао министар просвете. Школски надзорник вршио је следеће дужности: почетком сваке школске године прегледа и предлаже шефу опште управне власти на одобрење распоред наставне грађе за рад у појединим разредима, који израђују управитељи школа са наставницима, односно са наставничким већем. Обилази најмање два пута у години народне школе, сазива учитељско веће, поучава наставнике у правилном школском раду, оцењује рад и владање наставника, надгледа службени рад управитеља школа, води статистику свих школа, пази на рад и понашање наставника ван школа и др.

После Другог светског рата ову службу заменио је Просветни инспектор.

Фонд је преузет 2008. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 299).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1919–1944, 5 књига и 18 кутија списа (2,59 m).

Књиге 1928–1937:

• Деловодни протоколи 1928–1937, 5 књ.

Списи 1919–1944.

Грађа садржи: записнике о надзору школа; извештаје о прегледу школа, извештаје управитеља школа; правилнике; расписе и упутства са министарством просвете, начелствима срезова, народним школама и другим установама; статистику народних школа; списак деце дорасле за упис у школу, спискове учитеља; персонална документа; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.