Градско поглаварство Пирот након Првог светског рата, 1918. године, радило је као Суд општине пиротске са седиштем у Пироту. Општински суд је прва и непосредна власт у општини и чине га председник, два кмета и деловођа. Општински суд има ове власти: полицијску, самоуправну, управну и извршну и судску власт.

Законом о општинама из 1933. године мења назив у Oпштина пиротска, а само годину дана касније 1934. године извршена је промена назива у Градско поглаварство, а градске општине су самоуправна тела и правна лица по јавном и приватном праву. Органи градске општине су градско веће и председник градске општине. Председник и две трећине градских већника бирају се општим, једнаким, непосредним и јавним гласањем. Једну трећину градских већника поставља бан. Делокруг града обухвата све послове који се тичу непосредно градске заједнице, а односе се на економски, културни и социјални напредак у граду. Укинуто је окупацијом Пирота од стране бугарске власти 1941. године.

            Фонд је преузет 1959. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 171).Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар. Фонд је категорисан у групу архивске грађе од великог значаја. Микрофилмовани су записници са седница одбора, Суда општине пиротске за период 1922–1931.

            Садржи грађу за период 1922–1941, 6 књига и 21 кутију списа (2,31 m).

            Књиге 1925–1941:

• Књиге примања и издавања депозита 1925–1941, 2 књ.

• Распоред општинског приреза 1935, 1 књ.

• Расходник 1938, 1 књ.

• Сумарници 1930, 1939, 2 књ.

            Списи 1922–1941.

            Грађа садржи: записнике одборских седница Суда Општине пиротске и седница одбора Општине пиротске; извештаје банске болнице; правилник за наплату трошарине, правилник о грађанским таксама пореске управе; решења Суда општине Града Пирота о експропијацији приватних имања ради регулације улице Дечанске; изводе исплаћених докумената каси Општине града Пирота за регулацију улица, протокол колоудовања; пројекат буџета, партијални извод Општине пиротске, пријавне листе, примање аманета, молбе за издавање сиротне помоћи и друга документа.

            Обавештајна средства: сумарни инвентар.