ЗА КОРИСНИКЕ

Коришћење архивске грађе за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица врши се преко Писарнице (Регулисање радног односа, пензија, социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања).
Захтев за издавање уверења, овереног преписа или копије подноси се у ПИСАНОМ ОБЛИКУ, уз навођење сврхе за коју је потребна тражена исправа, као и података потребних за проналажење оригинала.

Архив издаје уверења, оверене преписе или копије само из оне архивске грађе чије оригинале чува. Овером преписа или копије потврђује се истоветност са оригиналним документом. Корисник архивске грађе лично је одговоран у случају повреде одредаба Закона о ауторском праву.
Са сајта Архива можете преузети захтеве за издавање различитих уверења.
Више информација преко телефона 010/320-952, од 8 – 15 часова, или електронском поштом.
Због времена потребног за проверу података који се траже, на електронску пошту нисмо у могућности да одговоримо истог дана.

Директор: direktor@arhivpirot.rs

Писарница/одељење за издавање уверења: pisarnica@arhivpirot.rs

Депо: depo@arhivpirot.rs

Спољна служба: spoljnasluzba@arhivpirot.rs

Одељење за сређивање грађе: sredjivanje@arhivpirot.rs