НАРОДНИ ОДБОРИ ОПШТИНА

А.1.5.13. Народни одбор општине Бабин Кал – Бабин Кал (1944-1957), 1945-1954.

А.1.5.14. Народни одбор општине Базовик – Базовик (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.15. Народни одбор општине Беле Воде Ресник – Беле Воде Ресник (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.16. Народни одбор општине Бериловац – Бериловац (1945-1955), 1945-1955.

А.1.5.17. Народни одбор општине Блато – Блато (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.18. Народни одбор општине Богдановац – Богдановац (1944-1955), 1944-1955.

A.1.5.19. Народни одбор општине Борово – Борово (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.20. Народни одбор општине Брлог – Брлог (1944-1947, 1952-1955), 1944-1955.

A.1.5.21. Народни одбор општине Велика Лукања – Велика Лукања (1944-1957), 1944-1956.

А.1.5.22. Народни одбор општине Велики Суводол – Велики Суводол (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.23. Народни одбор општине Велико Боњинце – Велико Боњинце (1944-1957), 1944-1959.

А.1.5.24. Народни одбор општине Височка Ржана – Височка Ржана (1944-1959), 1944-1959

А.1.5.25. Народни одбор општине Гњилан – Гњилан (1944-1957), 1944-1957.

А.1.5.26. Народни одбор општине Горње Крњино – Горње Крњино (1944-1955), 1940, 1944-1955.

А.1.5.27. Народни одбор општине Горчинци – Горчинци (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.28. Народни одбор општине Дојкинци – Дојкинци (1944-1952), 1944-1952.

А.1.5.29. Народни одбор општине Долац – Долац (1944-1955), 1945-1955.

A.1.5.30. Народни одбор општине Доња Коритница – Доња Коритница (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.31. Народни одбор општине Жељуша – Жељуша (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.32. Народни одбор општине Завој – Завој (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.33. Народни одбор општине Звонце – Звонце (1944-1959), 1944-1959

А.1.5.34. Народни одбор општине Каменица – Каменица (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.35. Народни одбор општине Клисура – Клисура (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.36. Народни одбор општине Крупац – Крупац (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.37. Народни одбор општине Љуберађа – Љуберађа (1944-1957), 1944-1957

А.1.5.38. Народни одбор општине Мирановачка Кула – Мирановачка Кула (1944-1955), 1950-1955.

А.1.5.39. Народни одбор општине Моклиште – Моклиште (1944-1955), 1947 – 1955.

А.1.5.40. Народни одбор општине Мокра – Мокра (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.41. Народни одбор општине Нишор – Нишор (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.42. Народни одбор општине Осмаково – Осмаково (1944-1955), 1944-1954

А.1.5.43. Народни одбор општине Петровац – Петровац (1944-1955), 1944-1955

А.1.5.44. Народни одбор општине Поганово – Поганово (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.45. Народни одбор општине Присјан – Присјан (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.46. Народни одбор општине Раков Дол – Раков Дол (1944-1955), 1944-1954.

А.1.5.47. Народни одбор општине Расница – Расница (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.48. Народни одбор општине Рсовци – Рсовци (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.49. Народни одбор општине Смиловци – Смиловци (1944-1957), 1943-1957.

А.1.5.50. Народни одбор општине Сопот – Сопот (1944-1955), 1944-1959.

А.1.5.51. Народни одбор општине Станичење – Станичење (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.52. Народни одбор општине Стол – Стол (1944-1955), 1944-1958.

А.1.5.53. Народни одбор општине Стрелац – Стрелац (1944-1955), 1944-1955.

А.1.54. Народни одбор општине Студена – Студена (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.55. Народни одбор општине Суково – Суково (1944-1959), 1944-1959.

А.1.5.56. Народни одбор општине Темска – Темска (1944-1959), 1944-1959.

А.1.5.57. Народни одбор општине Топли До – Топли До (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.58. Народни одбор општине Трнски Одоровци – Трнски Одоровци (1944-1955), 1944-1958.

А.1.5.59. Народни одбор општине Трњана – Трњана (1944-1947, 1952-1955), 1945-1956.

А.1.5.90. Народни одбор општине Церова – Церова (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.91. Народни одбор општине Црвена Јабука – Црвена Јабука (1944-1955), 1944-1957.

А.1.5.92. Народни одбор општине Црвена Река – Црвена Река (1944-1957), 1945-1957.

А.1.5.93. Народни одбор општине Црноклиште – Црноклиште (1944-1957), 1944-1957.

А.1.5.94. Народни одбор општине Чиниглавци – Чиниглавци (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.95. Народни одбор општине Чифлик – Чифлик (1949-1955), 1950-1955.

А.1.5.96. Народни одбор општине Шљивовик – Шљивовик (1944-1955), 1944-1955.