Општинска конференција Савеза комуниста Србије Пирот основана је у октобру 1943. године као Среско партијско повереништво за Пиротско-нишавски срез. На слободној територији Црне Траве, одлуком Покрајинског комитета Комунистичке партије Југославије за Србију, формиран је марта 1944. године Окружни комитет Комунистичке партије Југославије Пирот, који је обухватао, поред Пиротског округа и један део територије власотиначког и црнотравског краја. До тог периода функцију Окружног комитета вршио је Окружни комитет Врање. Почетком маја 1944. године Окружни комитет Пирот формирао је Срески комитет за Срез нишавски. Окружни комитет је преко Комитета Среза нишавског интезивно радио на стварању народне власти и јачању постојећег народоослободилачког одбора и партизанског одреда. Власотиначки срез је био у надлежности Окружног комитета Пирот до октобра 1944, тако да је имао четири среска комитета: лужнички, нишавски, белопаланачки и царибродски. Поратни период је у органима Комунистичке Партије у Пироту био обележен врло честим кадровским променама на свим нивоима. После VI конгреса Комунистичке партије Југославије 1952. године, када је она постала Савез комуниста, утицај је стално растао. Укидањем Среза Пирот 1959. године  укида се и Срески комитет, а остаје само Општински комитет Савеза комуниста Србије Пирот. Осамдесетих година 20. века постојале су партијске организације у свим предузећима, установама и месним заједницама пиротске општине. Више од 6000 чланова од тога било је организовано у 192 основне организације Савеза комуниста. Највиши орган је био Општински комитет, од 1980. године постала је Општинска конференција Савеза комуниста Србије Пирот, а Комитет је постао извршни орган.

Општинска конференција Савеза комуниста Србије Пирот престала је да постоји половином 1990. године када су се Савез комуниста Србије и Социјалистички савез радног народа Србије ујединили и основали Социјалистичку партију Србије.

Фонд је преузет 2012. године, записником од Општинског одбора Социјалистичке партије Србије. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 386).

Фонд је непотпун и није сређен. Део фонда до 1948. године премештен је због сукоба са Информбироом најпре у Сарајево, а касније у Архив Србије у Београду где се и данас налази.

Садржи грађу за период 1948–1990, 74 кутије списа и 43 свежња (43,57 m).

Грађа садржи: записнике са седница Конференција, Општинског комитета, Председништва, записнике са  седница Статутарне и Надзорне комисије; извештаје о раду Општинског савеза комуниста, Општинског комитета, Председништва и комисија органа, извештаје о раду основних организација Савеза комуниста; поверљиве и друге информације које се достављају вишим органима; нормативна акта; планове и програме рада; анализе, закључке и остале седничке материјале органа и тела Општинског комитета; документацију Актива комуниста радника непосредних произвођача и Актива за вођење политичких акција; документа у вези са сарадњом са основним организацијама Савеза комуниста и акционим конференцијама; статистику и евиденцију чланства, картоне са подацима о члановима; персоналну документацију; завршне рачуне и платне спискове и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.