Сељачка радна задруга „Петар Стамболић“ основана је 1949. године са седиштем у селу Црноклиште. Основана је на основу одобрења Народног одбора области нишке, повереништво за пољопривреду. Задруга је формирана на молбу 25 домаћинстава из села Црноклиште, која су унела 98,11 хектара обрадиве земље. Оснивачка скупштина одржана је  16. октобра 1949. године.

Задруга је типа I са седиштем у селу Црноклишту Среза нишавског, коју заступа председник, а њом управља Скупштина и Управни одбор. Циљ задруге је заједничка обрада земљишта, смањење производних трошкова и повећање прихода.

Задруга је ликвидирана 1953. године.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 47).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949–1953, 14 књига и 1 кутију списа (0,32 m).

Књиге 1949–1953:

• Деловодни протоколи 1949–1953, 3 књ.

• Књиге земљишних удела и потраживања чланова за унето земљиште 1949–1950, 2 књ.

• Књига радних дана 1951, 1 књ.

• Књига обрачуна са задругарима 1950–1951, 1 књ.

• Књига хартије од вредности 1950–1951, 1 књ.

• Књига пољопривредних машина и оруђа 1950, 1 књ.

• Књига радне стоке 1950–1951, 1 књ.

• Контролна књига 1950–1951, 1 књ.

• Књига производа 1950–1951, 1 књ.

• Књига потрошног материјала 1950–1952, 1 књ.

• Књига новчаних средстава 1950–1951, 1 књ.

Списи 1949–1953.

Грађа садржи: записнике са седница конференција, Скупштина и Управног одбора, записнике о земљишту која домаћинства уносе у задругу, записник о контроли утрошка инвестиционог кредита; месечне извештаје о развоју задруге, извештаје о извршењу пролетње сетве и агротехничких мера; годишње планове рада задруге; уговоре о купопродаји житарица, уговоре о производњи и откупу семена поврћа и крмног биља; решења о иступању из задруге, решења о аконтацији и преносу власништва над непокретном имовином; спискове чланова задруге који су унели у задругу запрежну стоку, спискови аванса у роби датој задругарима; приступне изјаве; завршне рачуне и другу документацију.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.