Сељачка радна задруга „Нови Живот“, основана је фебруара 1949. године са седиштем у Новој Мали. Задруга је основана по одобрењу Министарства пољопривреде, а на оснивачкој Скупштини одржаној 27.  фебруара 1949. године. Задруга је формирана на молбу старешина 18 домаћинстава из Нове Мале који су унели 23,57 хектара земље. Задруга је основана са циљем да колективно обавља све послове и радње правилним искоришћавањем постојеће људске и сточне радне снаге и свих справа и машина за повећање приноса и смањење трошкова производње.

Органи Задруге су Скупштина, Управни одбор.

Задруга је ликвидирана 1953. године.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 519).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949–1953, 1 књигу и 1 кутију списа (0,05 m).

Књиге 1951–1953:

• Деловодни протокол 1951–1953, 1 књ.

Списи 1949–1953.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштине задругара; податке о задрузи на дан оснивања; правила задруге; приступне изјаве задругара и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.