Сељачка радна задруга „Три Чуке“ основана је октобра 1949. године са седиштем у селу Дојкинци. Задруга је формирана на молбу 19 домаћинстава из села Дојкинци, која су унела 90,31 хектара обрадиве земље. Оснивачка скупштина одржана је  16. октобра 1949. године.

Задругу заступа председник, а њом управља Скупштина и Управни одбор. Циљ задруге је заједничка обрада земљишта, смањење производних трошкова и повећање прихода.

Задруга је ликвидирана 1953. године.

Фонд је преузет 1960. године уз Земљорадничку задругу Дојкинци (Књига пријема бр. 125).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949–1953, 8 књига и 1 кутију списа (0,31 m).

Књиге 1950–1952:

• Деловодни протокол 1950, 1 књ.

• Књига земљишних удела и потраживања чланова за унето земљиште 1950, 1 књ.

• Књига земљишта 1950–1952, 1 књ.

• Књига радних дана 1950–1951, 1 књ.

• Књига обрачуна са задругарима, 1950–1952, 1 књ.

• Књига радне стоке 1950–1952, 1 књ.

• Књига хартије од вредности 1950–1952, 1 књ.

• Књига производа 1950–1952, 1 књ.

Списи 1949–1953.

Грађа садржи: записнике са седнице Скупштине, Управног и Контролног одбора, записнике о извршеном прегледу задруге, записник о инвентару који задруга откупљује од чланова задруге, записник о земљишту које домаћинство уноси у задругу; месечне извештаје о развоју задруге, месечне табеларне прегледе трудодана; годишње планове рада; уговоре о обавезној испоруци робе; списак о процени замљишта задругара, спискове радника задруге, спискове поделе робе задругарима, сабирне листове газдинства; приступне изјаве задругара; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.