Земљорадничка задруга „Напредак“ основана је 1945. године као Кројачка набављачко прерађивачка задруга са седиштем у селу Сопот.

Након извршене пререгистрације 1971. године  у складу са Законом о пољопривредним задругама, нова зaдруга почиње са радом под именом Земљорадничка задруга „Напредак“.

Стечајни поступак је покренут 20. августа 2010. године. Истим решењем отворен стечајни поступак и закључен. По правоснажности решења имовина стечајног дужника прелази у својину Републике Србије.

Фонд је преузет 1999. године записником од Ратка Петковића, бившег директора Задруге (књига пријема бр.174).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1979–1992, 2 кутије списа (0,17 m).

Списи 1979–1992.

Грађа садржи: платне спискове.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.