Пољопривредно машинска станица основана је 1949. године са седиштем у Пироту. Предузеће је основао Срески Народни одбор у Пироту. Предузеће је формирано као среско државно предузеће са циљем обављања свих радњи у пољопривреди машинским снагама на државном, задружном и приватном сектору, као и у циљу вршења оправки свих врста машина.

Није познато када је ликвидирана.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 518).

Фонд је сачуван фрагментарно. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949–1950, 1 кутију списа (0,14 m).

Списи 1949–1950.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора, Радничког савета; извештаје о остваривању плана, извештаје контролних комисија, извештаје о запосленом особљу; решење о упису у судски регистар; расписе и упутства других установа и државних органа; правила о организацији и пословању; годишње планове пољопривредно машинских радова, годишњи план изградње стручних кадрова, план радне снаге; уговоре о учењу; попис градско машинско браварских радионица; статистику; персонална документа; платне спискове и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.