Холдинг Компанија „Прогрес“ Друштвено грађевинско предузеће Пирот настало је 1948. године као Грађевинско предузеће „Прогрес“ са седиштем у Пироту, да би убрзо променило назив у Среско привредно предузеће „Прогрес“. Основна делатност предузећа била је висока и ниска градња, а као помоћне делатности имало је погон за производњу цигле и црепа и погон за производњу креча. Почетком 1951. године  Среском привредном предузећу „Прогрес“ припојено је Среско привредно предузеће „Широке Луке“ из Пирота које се бавило експлоатацијом дрвета и производњом грађевинског материјала и других производа од дрвета. Овом приликом било је припојено и Среско лончарско предузеће „Дренова глава“ из Пирота. Тада настаје Среско комунално предузеће „Прогрес“. Предмет пословања оваквог предузећа било је грађевинарство, тј. изградња зграда, путева, мостова, као главна, и производња грађевинског и осталог дрвног материјала и свих врста земљаног посуђа и осталих лончарских производа као споредна делатност. Таква пословна орјентација захтевала је да предузеће има три радне јединице: грађевински погон, столарску и лончарску радионицу. У периоду од маја 1952. до маја 1953. године Среско комунално предузеће променило је назив у Среска државна грађевинска занатска радионица. Од априла 1953. године након спајања Среске државне грађевинске занатске радионице „Прогрес“, Молерске радионице и Погона Извршног одбора градског одбора за израду цигле и црепа носи назив Среско грађевинско столарско предузеће „Прогрес“. До нове реорганизације дошло је 1. априла 1954. године, када су конституисани Грађевинско предузеће „Прогрес“, са организационим јединицама Столарска радња, Молерско-фарбарска занатска радња и занатска радња за циглу и цреп. Поред овога Грађевинско предузеће „Прогрес“ имало је погон за сечу дасака у „Арбињу“ и возни парк, као посебне организационе целине. У току 1962. године предузећу „Прогрес“ се припојило и предузеће за пројектовање „Пројект“ из Пирота. Грађевинско предузеће „Прогрес“ извршило је 1966. године интеграцију са дугогодишњим партенром „Ниш-пројект“ из Ниша, а функционисали су као посебне радне јединице.

Грађевинско предузеће „Прогрес“ почело је да мења организациону структуру 1973. године, а период тражења адекватне организационе структуре у Грађевинском предузећу „Прогрес“ завршен је 1976. године доношењем Закона о удруженом раду. Та структура састојала се од четири основне организације удруженог рада: Грађење, Механизација и транспорт, Интеринвест и Ниш пројект, као и Радне заједнице заједничких служби. Током 1988. године мења назив у Грађевинска радна организација „Прогрес“, а 1990. године постаје Друштвено грађевинско предузеће „Прогрес“.

Од средине 1994. године изводи грађевинске и грађевинско занатске радове на објектима у Русији. Ради лакшег руковођења изградњом, за координацију са матичним предузећем и континуирану обраду источног тржишта 1994. године формирано је предузеће „Промос“ у Москви са 99% капитала „Прогреса“. Последња промена извршена је 2000. године када постаје Холдинг Компанија „Прогрес“ Друштвено грађевинско предузеће Пирот која у свом саставу има следеће организационе јединице: Градња Пирот, Градња Ниш, Градња Београд и предузеће „Промос“ са ограниченом одговорношћу са седиштем у Москви. У склопу предузећа су Пројектни биро, машински парк крупне и остале механизације, пратећи производни погони – хала за браварске и лимарске радове, хала за производњу монтажних елемената са запаривањем, каменолом са посторојењем за производњу каменог агрегата, каменолом украсног камена, механичка, столарска и армирачка радионица итд. У периоду транзиције положај „Прогреса“ се погоршао, предузеће је имало четири неуспеле аукције, а у марту 2010. доспело је на списак за увођење аутоматског стечаја. Стечајни поступак је и даље у току.

Фонд је преузет 2013. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 354).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Највећи део архивске грађе је уништен 2008. године.

Садржи грађу за период 1953–2006, 15 књига и 17 кутија списа (1,60 m).

Књиге 1975–1998:

• Деловодни протоколи 1983–1998, 11 књ.

• Књига повреда на раду 1989, 1 књ.

• Производно финансијки планови 1975–1981, 3 књ.

Списи 1953–2006.

Грађа садржи: записнике са састанака радног колектива и стручног колегијума; нормативна акта; правилнике и пословнике; уговоре о купопродаји станова, уговоре о градњи; персонална документа; решења за изградњу објеката; решења о личном дохотку и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.