Стамбена задруга „Пиротстан“ основана је 1987. године као Стамбена задруга „Ангропромет-стан“ са седиштем у Пироту.  Основан је на Оснивачкој скупштини, а на основу Закона о стамбеним задругама.

Основна делатност задруге била је организовање и удруживање средстава својих чланова за изградњу, односно куповину станова и пословних просторија, удруживање средстава својих чланова са средствима банака и других друштвених субјеката ради изградње, обављање инвеститорских послова и извиђачких радова на изградњи стамбених зграда, станова и пословних просторија својих чланова као и куповина и размена стамбених зграда у својини грађана и др.

Стамбена задруга је променила свој назив на Скупштини задруге која је одржана 13. септембра 1988. године и добила назив Стамбена задруга „Пиротстан“.

Покренут је стечајни поступак 2010. године, а завршен је 14. новембра 2012. године. 

Фонд је преузет 2008. године записником од в.д. директора Задруге (Књига пријема бр. 235).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1987–2007, 3 књиге, 240 свежњева пројектне документације и 23 кутије списа (44,30 m).

Књиге 1987–2004:

• Деловодни протколи 1987–2004, 3 књ.

Списи 1987–2007.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Управног одбора; извештаје о пословању задруге, извештаје комисија за технички пријем зграда, комисије за рад и радне односе; нормативна акта; грађевинску документацију; уговоре о пословно техничкој сарадњи, уговоре о извођењу радова; спискове радника; статистику; персонална документа; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.