Радна организација Предузеће за завршне радове у грађевинарству „Пироградња“ основано је 1973. године са седиштем у Пироту. Предмет пословања овог предузећа били су завршни радови у грађевинарству и то: фасадерски, молерско-фарбарски, паркетарски, гипсарски, штукомермерски и изолаторски радови; радови облагања подова и степеништа линолеумом, гумом и другим материјалом, стаколорезачки, керамичарски, грађевинско-браварски и лимарски радови и други грађевинско-занатски радови. Споредне делатности: високоградња (изградња, реконструкција, адаптација и оправке привредних, стамбених и других зграда).

Покренут је стечајни поступак 9. маја 1984. године, а завршен је 8. септембра 1986. године.

Фонд је преузет 1986. године записником од радника Предузећа (Књига пријема бр. 161).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1973–1985, 3 књиге и 7 кутија списа (1,93 m).

Књиге 1973–1985:

• Деловодни протокол 1983–1985, 1 књ.

• Матична књига службеника 1973–1984, 2 књ.

Списи 1974–1984.

Грађа садржи: записнике са седница Радничког савета, Збора радних људи; нормативна акта; персонална досијеа радника; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.