Друштвено предузеће за израду и промет крзнено-кожне текстилне конфекције и галантерије „Галантекс-трејд“ Пирот основано је 1964. године као Предузеће за израду крзнено-кожне текстилне конфекције и галантерије „Галантекс“ са седиштем у Пироту. Настало је на основу одлуке Радничког савета Комбината за прераду коже и производњу вуне „Синиша Николић Драгош“ да се из састава Комбината издвоји погонска јединица конфекције, кожне галантерије и рукавица и постане самостално предузеће. Основна делатност предузећа била је израда и промет крзнено-кожне, текстилне конфекције и галантерије, а допунска делатност промет на велико и мало сировом кожом, обућом и хемијским производима. Унутрашња организација заснована је на пет сектора: сектор производње, сектор набавке и продаје, сектор општих и правних послова, сектор рачуноводствено-финансијских послова, грађевински сектор. Сектор производње организован је по погонима: погон Крзнаре, погон Конфекције и Галантерије и погон Рукавице. Предузеће је променило назив 1978. године у Радна организација за производњу и промет кожне крзнене конфекције и кожне Галантерије „Галантекс“, а од 1989. године носи назив Друштвено предузеће за израду и промет крзнено-кожне, текстилне конфекције и галантерије „Галантекс“ са посебном одговорношћу.

У јануару 2001. године Скупштина предузећа „Галантекс“ донела је одлуку да Друштвено предузеће „Галантекс“ престаје да постоји на основу одлуке о подели на два предузећа: Друштвено предузеће за израду и промет крзнено-кожне текстилне конфекције и галантерије „Галантекс“ Пирот и Друштвено предузеће за производњу, промет и услуге „Крзнара“ Пирот. Друштвено предузеће „Галантекс“ престаје да постоји и брише се из судског регистра  31. децембра 2001. године. Након поделе Скупштина предузећа донела је одлуку о оснивању новог предузећа под називом Друштвено предузеће за израду и промет крзнено-кожне текстилне конфекције и галантерије „Галантекс-трејд“ Пирот које је правни следбеник предузећа које престаје да постоји.

Покренут је стечајни поступак 4. јуна 2010, а завршен је 24. децембра 2012. године. 

Фонд је преузет 2007. године записником од управе Друштвеног предузећа „Галантекс-трејд“ (Књига пријема бр. 218).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру тема хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1964–2006, 11 књига и 47 кутија списа  (9,40 m).

Књиге 1964–2006:

• Деловодници 1974–2004, 4 књ.

• Матичне књиге радника 1964–2006, 3 књ.

• Регистри запослених радника 1974–2002, 3 књ.

• Књига основних средстава 1967, 1 књ.

Списи 1964–2006.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштине предузећа, Управног одбора, Збора радних људи и Радничког савета, записнике о контроли рада и пословања; годишње извештаје о пословању, извештаје о заштити на раду; решења о упису у судски регистар предузећа; нормативна акта; годишње планове развоја и производње, програм приватизације; имовинско правна документа; грађевинску документацију; статистику; персонална досијеа радника; уговоре о пословно техничкој сарадњи; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.