Акционарско друштво за производњу „Столар“ Пирот основано је 1958. године под називом Столарско занатско предузеће „Столар“, са седиштем у Пироту. Предмет пословања овог предузећа био је израда и оправка грађевинске и уметничке столарије и стаклорезачке и бачварске делатности. Предузеће мења име 1973. године најпре у Радна организација „Столар“, а затим 1974. године у Радна организација за производњу намештаја „Столар“ Пирот. Била је то радна организација без основних организација удруженог рада. После усаглашавања делатности, а по Закону о удруженом раду, колектив је усвојио нови Статут 20. јуна и 6. октобра 1978. године од када ова радна организација послује под називом Индустрија столова „Пирот“.  Индустрија столова „Пирот“ је имао самосталне радне јединице: Радна јединица Намештај обављала је производњу кухињских и трпезаријских столова, дечијих креветића, зидних чивилука, хоклица, сточића за телевизоре и другог кухињског и собног намештаја; Радна јединица Трговина и комерцијала обављала је послове трговине на мало намештаја, беле технике, електроуређаја за домаћинство и тепиха и обављала транспорт; Радна јединица „Алин“ и „Антирост“ обављала је послове производње „Алин“ шампона и лосиона и других козметичких производа, као и „Антироста“; Радна јединица Заједничке службе, која је имала у свом саставу општу, правну, аналитичко-планску и књиговодствену службу, обављала је стручне и административне послове за потребе осталих радних јединица.

На одржаном референдуму радника Индустрије столова „Пирот“ и Дрвног комбината „Полет“ 1981. године усвојена је „Информација о оправданости удруживања Дрвног комбината „Полет“ и Индустрије столова „Пирот“ из Пирота у јединствену радну организацију. Индустрија столова „Пирот“ брише се као радна организација, а истовремено уписана је као Основна организација удруженог рада Фабрика столива „Столар“ која од 1. јула 1981. године послује као основна организација у саставу Радне организације Дрвног комбината „Полет“ Пирот. 

Збор радника Радне јединице „Столар“ донео је одлуку 6. априла 1995. године о издвајању из састава Радне организације Дрвног комбината „Полет“ Пирот и 1998. године „Столар“  постаје Акционарско друштво за производњу „Столар“ Пирот. Фабрика је због кризе затворена, а њена опрема издата у закуп 2006. године. Покренут је стечајни поступак 3. априла 2013, и још је у току.

Фонд је формиран у Архиву разграничењем из фонда Друштвено предузеће Дрвни комбинат „Полет“ (Књига пријема бр. 220).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1958–2003, 2 кутије списа (0,16 m).

Списи 1958–2003.

Грађа садржи: записнике са седница Радничког савета и Збора радника, записнике о инспекцијском прегледу; извештаје о раду предузећа; решења о оснивању и упису у судски регистар, решења о отварању продавница; нормативна акта; одлуке о именовању пословодних органа, одлуку о удруживању са Дрвним комбинатом Полет; уговоре о пословно техничкој сарадњи; завршне рачуне, платне спискове, обрасце М4 и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.