Друштвено предузеће „Лужница“ Хемијска индустрија основана је 1948. године као Државно привредно цигларско-црепарско предузеће са седиштем у селу Драгинац. Предузеће се бавило производњом и расподелом електричне енергије, мељавом житарица и производњом цигле и црепа. Седиште предузећа премешта се у Бабушницу и 1951. године добија назив Среско привредно предузеће „Лужница“, 1955. године региструје се као Комунално предузеће „Лужница“, а 1957. године као Занатско производно-услужно предузеће „Лужница“. На предлог Радничког савета предузећа, 1960. године дошло је до поделе на два самостална предузећа: Предузеће за прераду и промет дрвета „4. јули“ и Индустрија хемијских и металних производа „Лужница“ које се оријентисало на производњу и прераду пластичних маса и емајлираног посуђа, као и на производњу машина и алата. Предузеће је 1964. године укинуло погон за производњу емајлираног посуђа и дошло је до промене назива предузећа у „Лужница“ хемијска индустрија. Статутом предузећа из 1969. године утврђује се да „Лужница“ као самостална организација удруженог рада, са својством правног лица, ради у оквиру здруженог предузећа „Интерплас“ индустрија пластичних производа, експорт-импорт и заступање из Београда, чија је заједничка дирекција у Београду. Након три и по године „Лужница“ доноси одлуку о одвајању из састава „Интерпласа“, а назив издвојене радне организације остаје исти. Радна организација организована је на принципу Радних јединица и то: пластика, метакрилати, ткачница, хемијски погон, одељење за одржавање и заједничка служба. Статутом из 1978. године формирају се основне организације удруженог рада: Пластика, Ткачница, Полиестер, Метакрилат и Сирћетана под фирмом Радна организација „Лужница“ хемијска индустрија, са неограниченом солидарном одговорношћу основних организација. Године 1986. конституише се као Радна организација без основних организација удруженог рада под називом „Лужница“ хемијска индустрија, а 1989. године Предузеће „Лужница“ хемијска индустрија. Последњу промену назива предузеће је добило 1998. године у Друштвено предузеће „Лужница“ Хемијска индустрија.

Стечајни поступак покренут је  22. децембра 2005, а завршен је 5. јуна 2009. године.

Фонд је преузет 2007. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 210).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1948–2006, 42 књиге и 53 кутије списа (15,57 m).

Књиге 1948–2005:

• Деловодни протоколи 1974–2001, 29 књ.

• Матичне књиге радника 1948–2005, 10 књ.

• Књиге евиденције несрећа на раду 1979–2002, 3 књ.

Списи 1956–2006.

Грађа садржи: записнике са седница органа управљања; планове развоја предузећа; нормативна акта; грађевинску документацију; пресуде и предлоге за извршење; персонална решења, персонална досијеа радника; завршне рачуне, платне спиксове, картоне личних доходака и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.