Срески савез земљорадничких задруга Димитровград основан је 1946. године са седиштем у Димитровграду. Основан је са циљем да помаже развитак, рад и организационо јачање земољорадничких задруга у Срезу димитровградском и усклађује њихов рад у складу са законом. Скупштина Среског савеза у Димитровграду 1955. године донела је одлуку о припајању Среском савезу у Пироту.

Фонд је преузет 1960. године записником од Среског савеза у Пироту (Књига пријема бр. 121).

Фонд је делимично сачуван и није сређен.  Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1946–1955, 9 кутија списа (0,80 m).

Списи 1946–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштине и Управног одбора, записнике о извршеним редовним прегледима земљорадничких задруга; годишње извештаје о раду земљорадничке задруге, кварталне извештаје о извршењу плана; расписе и дописе других установа и државних органа; годишње планове промета индустријске робе по продајним ценама и план потрошње; лист газдинстава за сетву и откуп; спискове задругара; персонална документа; финансијску документацију, завршне рачуне задруга, платне спискове и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.