Срески савез земљорадничких задруга Бабушница основан је 1946. године са седиштем у Бабушници. Основан је са циљем да помаже развитак, рад и организационо јачање земљорадничких задруга у Срезу лужничком и усклађује њихов рад у складу са законом. У овом облику савез је радио све до 1955. године када је Скупштина среског савеза у Бабушници  донела је одлуку о припајању Среском савезу у Пироту.

Фонд је преузет 1960. године записником од Општинског Савеза земљорадничких задруга у Пироту (Књига пријема бр. 120).

Фонд је сачуван делимично и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1946–1955, 2 књиге и 19 кутија списа (2,23 m).

Књиге 1948–1952:

• Деловодни протокол 1948–1952, 1 књ.

• Општи уписник за прекршаје 1952, 1 књ.

Списи 1946–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштине задругара, записнике о прегледу комисија; годишње извештаје о раду Среског савеза, годишње извештаје Управних одбора земљорадничких задруга; расписе и упутства виших органа; планове рада Среског савеза; решења о постављењу службеника и радника задруге, персоналну документацију; уговоре са привредним предузећима о снабдевању; спискове радника и службеника при задругама; статистику; завршне рачуне задруга, платне спискове и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.