Среска занатска комора Среза Пирот основана је 23. јула 1950. године као Градско Среска занатска комора са седиштем у Пироту. Народни одбор Среза Пирот на посебним седницама среског већа и већа произвођача од 28. децембра 1955. године донео је одлуку о оснивању Занатске коморе Среза Пирот. Оснивачка скупштина Среске занатске коморе Среза Пирот одржана је 26. фебруара 1956. године. Задаци Коморе су да ради на унапређивању производње, услуга и робног промета, да се стара о учвршћивању и развијању добрих пословних обичаја, да ради на јачању одговорности својих чланова према друштвеној заједници и да остварује друштвену контролу над радом својих чланова. Органи Коморе су: скупштина, управни одбор, надзорни одбор и суд части. Формиране су Испоставе Среске занатске коморе Среза Пирот у Бабушници и Димитровграду.

 Укидањем Среза Пирот престаје са радом и Среска занатска комора Среза Пирот која је радила до 1. априла 1960. године. Среска занатска комунална комора у Нишу основала је Повереништво за подручје Народних одбора општина Пирот, Бабушница и Димитровград под називом Повереништво Занатске комуналне коморе Среза Ниш са седиштем у Пироту. Повереништво у Пироту укида се оснивањем Регионалне привредне коморе у Нишу 1962. године.

Фонд је формиран у Архиву разграничењем фондова Удружење занатлија у Пироту и Среска занатска комора Среза Пирот. (Књига пријема бр. 294). Овом фонду је припојена и архивска грађа Повереништва.

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1950–1962, 9 књига и 57 кутија списа (4,83 m).

Књиге 1950–1962:

• Деловодни протоколи 1951–1962, 6 књ.

• Регистар занатских радњи 1950–1958, 1 књ.

• Регистри мајсторских испита 1950–1951, 2 књ.

Списи 1950–1962.

Грађа садржи: записнике са седница Управног и Надзорног одбора, елаборат оснивачке скупштине Градске среске занатске коморе, записнике са полагања мајсторских испита; извештаје о раду коморе; нормативна акта; анализу стања занатства 1957, ретроспективни план развоја занатства за 1957–1961; дозволе за отварање радњи; персонална документа радника; спискове задругара и занатлија; дозволе за рад: уговоре о учењу; статистику; извршење по завршним рачунима и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.