Пиротска трговачка занатлијска банка основана је 1907. године са седиштем у Пироту. Главни послови банке били су да прима новац на штедњу, врши исплату и наплату налога, прима робу у комисиону продају, врши услуге чувања новца и драгоцености, врши послове куповине и продаје, даје зајмове на менице, зајмове по текућем рачуну и др. Током времена свог постојања име није мењала. Пословала је до Другог светског рата, осим у периоду од 1915. до 1918. године када због окупације није радила. По други пут престаје са радом 8. априла 1941. године због окупације Пирота од стране Бугарске. Коначно је ликвидирана након ослобођења 1946. године.

Фонд је преузет 1957. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр.1).

Фонд је непотпун и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1908–1942, 85 књига и 7 кутија списа (4,50 m).

Књиге 1908–1942:

• Књиге акционара 1926–1931, 4 књ.

• Књиге обавеза 1922, 2 књ.

• Књиге улога, 7 књ.

• Дневници 1908–1941, 10 књ.

• Књиге текућих рачуна 1909–1940, 3 књ.

• Пописи меница 1921–1941, 8 књ.

• Главне књиге 1909–1942, 7 књ.

• Шкаденција 1908–1935, 7 књ.

• Цензурне књиге 1925–1939, 2 књ.

• Књиге сконтро меница 1926–1930, 2 књ.

• Књиге залога 1908–1940, 4 књ.

• Књиге акција 1921–1922, 4 књ.

• Књиге разних особа 1927–1941, 2 књ.

• Књига трошкова 1929–1937, 1 књ.

• Књига регистрације 1922–1924, 1 књ.

• Књиге меница у портфељу и ресконту 1923–1924, 2 књ.

• Књиге биланса 1921–1939, 4 књ.

• Роковници залога 1929–1934, 2 књ.

• Књига писама 1933, 1 књ.

• Дневници касе 1910–1921, 2 књ.

• Рачуни благајне 1908–1911, 2 књ.

• Књиге благјне 1914–1939, 8 књ.

Списи 1921–1938.

Грађа садржи: записнике са седница Надзорног одбора; коресподенцију са другим установама и државним органима; годишњи биланс о раду; спискове акционара, спискове свију меница у сребру поднесених на есконт, спискове меница поднесених на есконт, спискове дужника; есконтне листе, рачун благајне и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.