Пиротска есконтна банка основана је 1924. године са седиштем у Пироту. Основана је у циљу ојачања трговине, привреде и индустрије у Пироту и Пиротском округу. Вршила је банкарске, комисионарске, трговинске, предузимачке, привредне и индустријске послове. Органи банке су: Управни одбор, Надзорни одбор и Збор Акционара. Пословала је све до почетка Другог светског рата. За време свог постојања није мењала име. Престаје са радом 8. априла 1941. године окупацијом Пирота од стране Бугарске. Коначно је ликвидирана након ослобођења 1946. године.

Фонд је преузет 1957. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 4).

Фонд је непотпун и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1924–1941, 79 књига и 15 кутија списа (4,05 m).

Књиге 1924–1941:

• Књига меница 1924–1929, 4 књ.

• Дневници 1924–1935, 6 књ.

• Књига улога на штедњу 1924–1929, 1 књ.

• Књиге привременог рачуна 1924–1936, 2 књ.

• Књиге текућих рачуна 1924–1932, 3 књ.

• Главне књиге 1924–1935, 4 књ.

• Цензурни записници 1924–1933, 3 књ.

• Књиге благајне 1924–1941, 14 књ.

• Књиге рачуна благајне 1924–1936, 4 књ.

• Роковници меница 1927–1941, 8 књ.

• Роковници залога 1926–1932, 3 књ.

• Књиге камате 1927–1928, 2 књ.

• Књиге трошкова 1924–1934, 6 књ.

• Књиге провизије 1926–1936, 3 књ.

• Експедиционе књиге 1924–1932, 3 књ.

• Поштанске књиге 1927–1930, 3 књ.

• Књига таксених марки, 1925–1930, 1 књ.

• Књига зајмова на залоге 1927–1929, 1 књ.

• Регистри интабулација 1929–1933, 2 књ.

• Првобележница 1924–1933, 1 књ.

• Књиге разних особа 1924–1937, 2 књ.

• Књига протестираних меница 1927–1928, 1 књ.

• Књиге акционара, 2 књ.

Списи 1924–1939.

Грађа садржи: записнике са седница скупштине акционара; извештаје надзорног одбора; коресподенцију са другим установама и државним органима; судске предмете; спискове акционара, спискове депонованих акција, спискове дужника који нису регулисали своја дуговања; личне податке о дужницима и јемцима, гарантна писма; есконтне листе, рачун благајне у сребру, месечне билансе, годишње, полугодишње и месечне рачуне, изводе из текућих рачуна  и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.