Дом здравља формиран је решењем из 1958. године о спајању Здравствене станице, Општинске болнице и Дечијег диспанзера у нову здравствену установу Дом народног здравља са седиштем у Белој Паланци. Формирањем Дома народног здравља у Белој Паланци обједињена је у том тренутку целокупна здравствена делатност на подручју општине Бела Паланка, осим апотекарске. Новоформирана здравствена установа имала је следеће организационе јединице: општу праксу, зубно-лекарску праксу, болничко одељење, дечији диспанзер, приручни лабораторијум и административно-финансијску и економско-техничку службу. Задатак и делокруг Дома народног здравља био је да организује и спроводи здравствену заштиту грађана на подручју општине Бела Паланка. На основу архивске грађе не може да се утврди када је тачно промењен назив у Дом здравља, али од почетка седамдесетих година двадесетог века користи ово име. Дом здравља је 1979. године добио адекватан, наменски грађен простор за постојеће службе Дома народног здравља, али и за развој и отварање нових служби. У складу са Планом мреже здравствених установа из 1997. године дошло је до припајања Градске апотеке Дому здравља. Овим је извршено обједињавање свих облика здравствених делатности на подручју општине. Данас Дом здравља пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из следећих области здравствене заштите, односно специјалности: здравствено васпитање, општа медицина, здравствена заштита жена, здравствена заштита деце, поливалентна патронажа, стоматолошка здравствена заштита, лабораторијска дијагностика, рендген дијагностика, кућно лечење и здравствена нега, хитна медицинска помоћ, хигијенско-епидемиолошка заштита, пнеумофтизиолошка заштита, медицина рада, физикална медицина и рехабилитација, интерна медицина, медицинско снабдевање (апотека).

Фонд је преузет 2014. године записником од управе Дома здравља (Књига пријема бр. 377).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1962–2009, 10 књига и 27 кутија списа (4,01 m).

Књиге 1963–2004:

• Деловодници 1963–1992, 7 књ.

• Протокол умрлих 1995–2004, 1 књ.

• Књига евиденције о лицима на стационарном лечењу, порођају или рехабилитацији 1982, 2 књ.

Списи 1962–2009.

Грађа садржи: записнике са седница Радничког савета, Управног одбора и Збора радних људи; годишње извештаје о раду; нормативна акта; планове и програме рада; уговоре између Дома здравља и других институција о прегледу радника на пословима и радним задацима са посебним условима рада; статистику; персонална досијеа; платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодници.