Раднички универзитет у Пироту основало је Среско синдикално веће 29. јула 1955. године са седиштем у Пироту. Надлежни орган за послове и задатке установе је након укидања Среског синдикалног већа, Општинско синдикално веће у Пироту. Установом је управљао Управни одбор са секретаријатом и управником. Универзитет је деловао као установа за свестрано, трајно образовање, васпитање и културно уздизање радних људи и грађана.

Пролазећи кроз неколико интеграционих процеса постаје установа из области образовања, културе и народне одбране. Универзитету се у априлу 1961. припаја Народни универзитет у Пироту, затим децембра 1962. Центар за ванармијско војно васпитање народа „Предраг Бошковић Павле”. Радна заједница Радничког универзитета на седници 20. септембра 1966. донела је решење о оснивању одељења за основно образовање одраслих (основна школа), које је почело са наставом 1. октобра 1966. године. Припајањем  Културно-пропагандног центра августа 1967, извршена је допуна делатности која је садржала, између осталог, и организовање филмских представа у селима. Предузеће за приказивање филмова „Нишава” интегрисано је са Радничким универзитетом, децембра 1969. године. Универзитет је ширио своју делатност тако да је 1973. године прерастао у самосталну и самоуправну радну организацију, основану као установу за образовање, васпитање и подизање културног нивоа радних људи и грађана.

Установа обавља делатност кроз организационе јединице тј. Катедре за опште и стручно образовање, Катедре за општенародну одбрану и цивилну заштиту, Катедре за марксистичко образовање и Биоскоп град–село. Акцијом „Сусрети села”, која је покренута у јесен 1972. године на иницијативу Општинске заједнице културе, а чије је спровођење поверено Радничком универзитету, давала је значајан допринос културно-забавном животу села.

Раднички универзитет у Пироту радио је до 1. јануара 1988. године када је интегрисан са Домом културе Пирот.

Фонд је преузет 2008. године записником од управе Дома културе (Књига пријема бр. 223).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1955–1987, 84 књиге и 68 кутија списа (9,53 m).

Књиге 1955–1987:

• Деловодници 1955–1987, 3 књ.

• Матичне књиге ученика 1966–1987, 5 књ.

• Матичне књиге запослених 1955–1987, 2 књ.

• Књиге играних филмова 1961–1982, 2 књ.

• Дневници рада 1961–1980, 72 књ.

Списи 1959–1987.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора, Савета радне заједнице, Колегијума, Збора радних људи, записнике о полагању испита; годишње извештаје о раду, извештаје о извршењу програма делатности; расписе виших органа; нормативна акта; годишње планове и програме рада; грађевинску документацију; статистику; персонална документа; удоворе о сарадњи и школовању радника, уговоре са дистрибутерима фимова, уговоре о сарадњи са школама и установама; пратећи филмски пропагандни материјал; завршне рачуне, платне спискове  и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодници, матичне књиге запослених и ученика и дневници рада.