Народна библиотека у Пироту основана је 14. јануара 1909. године као Јавна библиотека у Пироту. За време балканских и Првог светског рата рад библиотеке је обустављен, а књижни фонд јавно спаљиван од стране бугарских окупатора. Последица овог вандалског чина огледа се у томе да бибиотека није радила до краја Другог светског рата. Библиотека обнавља свој рад 17. маја 1947. године као Градска књижница са читаоницом. Народна библиотека у Пироту добија овај назив 19. октобра 1961. године. Делатност и задатак библиотеке је да набавља, сређује и чува библиотечки материјал и даје га на коришћење грађанима, државним органима, установама, привредним и другим организацијама у циљу ширења општег образовања, помагања научног и стручног рада и задовољавања културних потреба грађана. Народна библиотека врши послове матичне библиотеке на подручју пиротске општине. Библиотеком управљају Савет библиотеке и управник.

Фонд је преузет је део фонда 2001. године записником од управе библиотеке (Књига пријема бр.180). Већи део грађе налази се код творца фонда.

Фонд је сачуван фрагментарно. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

 Садржи грађу за период 1961–1968, 2 књиге и 1 кутије списа (0,10 m).

Књиге 1961–1968:

• Деловодни протоколи 1961–1968, 2 књ.

Списи 1964–1967:

Грађа садржи: записнике са седница Савета, Управног одбора и радне заједнице,  записнике о попису књижног фонда, записник по извршеној контроли благајничког пословања; расписе и упутства других установа и државних органа; нормативна акта; годишње програме и планове рада библиотеке; спискове запосленог особља; статистику; персонална документа; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.