Основна школа „Душан Радовић“ у Пироту основана је 29. јуна 1964. године на заједничкој седници Општинског већа и већа радних заједница Скупштине општине Пирот под именом Основна школа „29. новембар“. Школа је почела да ради 1. септембра 1964. године у новосаграђеној школској згради и имала је истурена одељења у Градашници, Нишору и Добром Долу. Од 1992. године школа носи назив Основна школа „Душан Радовић“ у Пироту.

Основна школа „Учитељ Стојан“ у Темској постојала је као самостална школа, али рационализацијом школске мреже, од 1991. године ради као издвојено одељење Основне школе „29. новембар“ у Пироту. 

Данас Основна школа „Душан Радовић“ има издвојена одељења у Темској и Црноклишту која су осморазредна, а у Сопоту, Рудињу, Церови, Топлом Долу, Станичењу и Градашници као четвороразредна. Најважнији стручни органи у школи су: Наставничко веће, одељењска већа и Стручно веће за разредну наставу.  Школа има орган руковођења и то је директор школе, орган управљања – Школски одбор и саветодавни орган – Савет родитеља.

Фонд је преузет 2014. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 365).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Грађа ван грaничних година творца фонда припада истуреним одељењима која су припојена матичној школи.

Садржи грађу за период 1921–2005, 402 књиге и 5 кутија списа (9,00 m).

Књиге 1921–2005:

• Деловодни протоколи 1945–1973, 4 књ.

• Уписнице 1921–1995, 93 књ.

• Матична књига службеника 1962–1980, 1 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1964–2005, 304 књ.

Списи 1965–2001.

Грађа садржи: записнике са седница Наставничког већа и Савета школе, записнике о инспекцијском прегледу; годишње извештаје о раду школе, извештаје о стручно-педагошком увиду у образовно-васпитни рад, извештаје о раду ђачке задруге, ђачке кухиње; нормативна акта; годишње планове и програме рада школе; поделу предмета на наставнике; спискове просветних радника; персонална досијеа; статистику; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписнице.